โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

Project Activities

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
16 ตุลาคม 2557 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 25 ธันวาคม 2557 10:15:05
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 25 ธันวาคม 2557 10:18:11 น.

ชื่อโครงการ : โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

 • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558
 • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558
 • photo ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้บุคลากรทราบถึงแนวนโยบาย  และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 2. เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  และการบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรมตามแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2558

ผลตามแผน

มีแผนงานแบบบูรณาการ ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ร้อยละ 80

ผลที่เกิดขึ้นจริง

มีแผนงานแบบบูรณาการ ครอบคลุม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร ร้อยละ 100

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 10 กันยายน 2556 14:26:04
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 8 ตุลาคม 2556 21:46:02 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม :

 • photo คณะทำงานสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก ได้รับการอุดหนุนอย่างล้นหลามคณะทำงานสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก ได้รับการอุดหนุนอย่างล้นหลาม
 • photo คณะทำงานธนาคารขยะ ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ธนาคารขยะ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์คณะทำงานธนาคารขยะ ลงพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ธนาคารขยะ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
 • photo ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของคณะทำงานธนาคารขยะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกของคณะทำงานธนาคารขยะ
 • photo ออกแบบเสื้อที่ระลึกออกแบบเสื้อที่ระลึก
 • photo ถุงผ้าลดโลกร้อน ราคา 50 บาทได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยถุงผ้าลดโลกร้อน ราคา 50 บาทได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เลย
 • photo นักเรียนของคณะทำงานธนาคารขยะ โรงเรียน สทิงพระชนูปถัมภ์นักเรียนของคณะทำงานธนาคารขยะ โรงเรียน สทิงพระชนูปถัมภ์
 • photo
 • photo คณะทำงานร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก อ.สทิงพระคณะทำงานร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก อ.สทิงพระ
 • photo แผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมแผนผังแสดงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม
 • photo สมุดฝากของธนาคารขยะสมุดฝากของธนาคารขยะ

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างทักษะและพฤติกรรมการจัดการขยะแก่บุคลากร รพ.ระโนดตลอดจนประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลระโนด 2.เพื่อพัฒนากลไกการจัดการขยะของโรงพยาบาล นำมาสู่การบรรลุเป้าหมายการเป็นโรงพยาบาลสีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

1.กิจกรรมก่อตั้งธนาคารขยะทองคำ(Golden garbage in Ranod hospital) 2.กิจกรรมเนรมิตสวนดอกไม้บาน เพื่อคืนความสดใสให้โรงพยาบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดกิจกรรมเปิด ธนาคารขยะทองคำ โรงพยาบาลระโนด 2.การเสวนากับผู้ประกอบการการเพื่อสังคมด้านการจัดการขยะ 3.การเสวนากับชุมชนป้อมหก ชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการขยะ 4.กิจกรรมเนรมิตสวนดอกไม้บาน รอบอาคารโรงพยาบาลระโนด 5.การเปิดรับสมัครสมาชิก-ฝากขยะกับธนาคารขยะ

ผลตามแผน

ขั้นเตรียม 1.ประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.จัดเตรียมโครงสร้างบริหารจัดการธนาคารขยะ อุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะ ปลูกต้นไม้แนวตั้ง และประสานงานวิทยากรในการจัดตั้งธนาคารขยะ 3.ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย โปสเตอร์ 4.รับบริจาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรผ่านเสื้อยืด และกระเป๋าผ้าร่วมอนุรักษ์รักษ์โลก 5.ศึกษาดูงานตามรอย ธนาคารขยะวิถีพอเพียง ณ.โรงเรียนพระชนูปถัมภ์ ตำบลวัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ศึกษาดูงาน ภูมิปัญญาชาวบก ณ.ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก อ.สทิงพระ เยี่ยมชมสถานทางศาสนา ได้แก่ วัดพะโค้ะ
5.ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการ ศึกษาดูงานตามรอย วิถีพอเพียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. บุคลากรเป็นสมาชิกธนาคารขยะอย่างน้อย100%
 2. บุคลากรสามารถคัดแยกขยะได้ถูกต้อง ร้อยละ 90%
 3. เกิดชุดข้อมูลว่าด้วยการจัดการขยะของโรงพยาบาลhttp://ranodhospital.go.th/paper/564

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 7,225.00 0.00 0.00 7,225.00
22 สิงหาคม 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 15 กันยายน 2556 18:25:37
แก้ไขโดย marw เมื่อ 15 กันยายน 2556 18:43:45 น.

ชื่อโครงการ : โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน »

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรม 5.4 อบรมแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อช่วยครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส รุ่นที่ 2

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้แกนนำนักเรียนไปช่วยครูในโรงเรียนในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียน 2 เพื่อให้แกนนำนักเรียนเป็นแกนกลางระหว่างครูกับเพื่อนที่พบปัญหาหลังจากแกนนำให้คำปรึกษาแล้ว 3 เพือลดการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในโรงเรียน 4 เพื่อให้โรงเรียนจัดมุมให้คำปรึกษาในโรงเร

กิจกรรมตามแผน

อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนตะเครียะวิทย ,วัดหัวป่า, วัดทุ่งสงวน,ไทยรัฐวิทยา 37, วัดเจดีย์งาม นักเรียนเข้ารับการอบรมทั้งหมดจำนวน 58 คน

ผลตามแผน

มีแกนนำนักเรียน จำนวน 58 คน ในจำนวน 5 โรงเรียนในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียนและสามารถช่วยเหลือครูได้ในการเชื่อมต่อระหว่าครุกับนักเรียนในโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1 มีแกนนำนักเรียนในการช่วยเหลือเพื่อนในโรงเรียน จำนวน 58 คน 2 มีโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียนมีแกนนำเพื่อช่วยเหลือครูในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในโรงเรียน 3 มีมุมให้คำปรึกษาในโรงเรียน จำนวน 5 โรงเรียน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,620.00 7,620.00
22 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556 13:25:49
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556 13:30:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการ

 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. พัฒนาบุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ใหม่และบุคลากรที่สนใจ
 2. เพื่อให้รู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตัวในการให้บริการด้วยความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

กิจกรรมตามแผน

 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตัวในการให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มาใช้ริการโรงพยาบาลระโนด และพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมบริการของบุคลากรใหม่

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีเจ้าหน้าที่ใหม่ซึ่งไม่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศเกี่ยวกับทักษะและพฤติกรรมการให้บริการผู้ป่วย จากวิทยากรมืออาชีพจากโรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน 

ผลตามแผน

 1. เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้และฝึกปฏิบัติการมีพฤติกรรมการให้บริการผู้ป้วยและญาติด้วยความประทับใจ
 2. เจ้าหน้าที่เดิมได้รับการฟื้นฟูทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ ด้วยความประทับใจ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. เจ้าหน้าที่ใหม่มีความรู้และฝึกปฏิบัติการมีพฤติกรรมการให้บริการผู้ป้วยและญาติด้วยความประทับใจ
 2. เจ้าหน้าที่เดิมได้รับการฟื้นฟูทักษะการให้บริการแก่ผู้ป่วย ญาติ ด้วยความประทับใจ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย ควรเข้าร่วม 100 % เนื่องจากวิทยากรที่ติดต่อมามีประโยชน์กับผู้ฟังอย่างมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 สิงหาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 24 สิงหาคม 2556 14:07:33
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 24 สิงหาคม 2556 14:31:52 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : ประเมินตรวจเยี่ยมจากศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ 7 สงขลา

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อ ความปลอดภัย ในสถานที่ทุกด้านตามมาตรฐาน 4 ด้านคือ 1.ด้านการจัดระบบ 2.ด้านการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 3.ด้านการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือ 4ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน โรงพยาบาล

กิจกรรมตามแผน

มีการตรวจ ระบบไฟฟ้า  ระบบไอน้ำ  ระบบก๊าซทางการแพทย์  ระบบป้องกันอัคคีภัย  และระบบสุขาภิบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการติดตามผลการแก้ไขจากปี 2555 ที่ได้ประเมินไว้ และมีการตรวจติดตามเพื่อหาจุดบกพร่องและแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ผลตามแผน

ได้มีการตรวจประเมินทุกระบบในวันที่ 7 และ 8สิงหาคม 2556 โดยทีมช่างจากศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ 7 สงขลา 3 ท่าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินการ 1.ตรวจระบบระบบไฟฟ้า ระบบไอน้ำ ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-1.ระบบไฟฟ้า ระบบสายดินหม้อแปลงขนาด  250  kVA 360A/Phจ่ายกระแสได้สูงสุด ปริมาณการใช้กระแสแต่ละเฟส(ตรวจวัดขณะช่วงเวลาประมาณ  10.30 น.)เฟสที่ 1  234 A เฟสที่ 2  292  A เฟสที่ 3  305  A **ควรต่อใช้งานหม้อแปลงขนาด  315 kVA หม้อแปรง- สารดักความชื้นเสื่อมสภาพอาจทำให้หม้อแปลงชำรุดได้ เสาไฟฟ้า -วัสดุป้องกันสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟหม้อแปลงชำรุด ,ควรปรับปรุงยึดรางลูกถ้วย,ตัดเถาวัลย์และกิ่งไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบสายดิน ยังพบเต้ารับเต้าเสียบที่ต่อใช้งานเครื่องมือไม่มีระบบกราวด์ -2.ระบบไอน้ำ อุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ตามปกติ -3.ระบบก๊าซทางการแพทย์ ไม่มีแหล่งจ่ายสำรองออกซิเจน -4.ระบบปรับและระบายอากาศตามมาตรฐานการระบายอากาศห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ  จะต้องเปิดช่องให้อากาศผ่านขณะใช้สอย โดยต้องมีพื้นที่ลมผ่านสุทธิ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  เมื่อเทียบกับพื้นที่ของห้องนั้นหรือบริเวณนั้น แก้ไขโดย*ควรเปิดช่องบานเกล็ดให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศได้ดี  เครื่องปรับอากาศกรองอากาศ(Filter) ส่วนใหญ่สะอาดดี  *มีเพียงบางห้องที่ Filter  สกปรกเร็ว  เช่น ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  ,ห้องไตเทียมไม่มี Filter ทำให้คอยล์เย็นสกปรกเร็ว -5.ระบบป้องกันอัคคีภัย ป้ายบอกทางหนีไฟได้ตามมาตรฐาน -6.ระบบสุขาภิบาล ควรมีการตรวจสอบทุกวันอย่างน้อยอาทิตย์ 1 ครั้ง เพื่อนำขยะที่ติดอยู่กับตะแกรงไปกำจัด   มีหน้าที่ป้องกันกลิ่นย้อนกลับห้องน้ำ  อ่างล้างมือและดักเศษขยะที่ปะปนมากับน้ำเสีย เช่น เศษไม้ เศษผ้า ถุงพลาสติกหรือเศษผักเศษอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของการอุดตันในระบบท่อ และทำความเสียหายให้กับระบบบำบัดน้ำเสีย   บ่อซักฟอกมีขยะลงในถังบำบัด   ที่พักขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อมิดชิดป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ขยะทั่วไปไม่ควรใส่จนล้นออกมาด้านนอกที่พัก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 14:44:00
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 14:58:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม »

ชื่อกิจกรรม : R07 เภสัชกร สมชาย และคุณจินตนา ลงตรวจ GMP มั่งคั่งน้ำดื่ม,สหกรณ์ทำขนมบ่อตรุ

 • photo R07 เภสัชกร สมชาย และคุณจินตนา กำลังแนะนำการใช้ชุดทดสอบความระด้างของน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มบริโภคR07 เภสัชกร สมชาย และคุณจินตนา กำลังแนะนำการใช้ชุดทดสอบความระด้างของน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำดื่มบริโภค
 • photo ตรวจสอบลักษณะของหลอดยูวี เพื่อดูอายุการใช้งานของหลอดไฟยูวีเพื่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มบริโภคตรวจสอบลักษณะของหลอดยูวี เพื่อดูอายุการใช้งานของหลอดไฟยูวีเพื่อประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่มบริโภค
 • photo ลักษณะบ่อน้ำดิบที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเปิดโล่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม แนะนำให้ใช้เหลักแผ่นอะลูมิเนียมหรือ metal sheet ปกปิด โดยให้เวลาปรับปรุงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะลงประเมินอีกครั้งลักษณะบ่อน้ำดิบที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเปิดโล่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม แนะนำให้ใช้เหลักแผ่นอะลูมิเนียมหรือ metal sheet ปกปิด โดยให้เวลาปรับปรุงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จะลงประเมินอีกครั้ง
 • photo บริเวณที่ล้างถังน้ำดื่มบริโภค ขนาด 20 ลิตรบริเวณที่ล้างถังน้ำดื่มบริโภค ขนาด 20 ลิตร
 • photo ตรวจสอบการลงบันทึกการล้างเครื่องกรองน้ำในแบบฟอร์มการลงบันทึกตรวจสอบการลงบันทึกการล้างเครื่องกรองน้ำในแบบฟอร์มการลงบันทึก
 • photo การลงบันทึกยังไม่เป็นปัจจุบัน ต้องเร่งปรับปรุงการลงบันทึกยังไม่เป็นปัจจุบัน ต้องเร่งปรับปรุง
 • photo บริเวณบ่อเก็บน้ำดื่มที่เปิดโล่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ GMPบริเวณบ่อเก็บน้ำดื่มที่เปิดโล่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ GMP
 • photo ตรวจสอบการใช้เครื่องปั๊มคลอรีน ซึ่งไม่ต่อเข้าไปสู่ระบบการผลิตน้ำดื่มบริโภค ต้องเร่งปรับปรุงด่วนตรวจสอบการใช้เครื่องปั๊มคลอรีน ซึ่งไม่ต่อเข้าไปสู่ระบบการผลิตน้ำดื่มบริโภค ต้องเร่งปรับปรุงด่วน
 • photo ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องกรองน้ำ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินคุณภาพของการผลิตอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP

กิจกรรมตามแผน

ลงตรวจประเมินและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี(GMP)ของสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ร้านน้ำดื่มมั่งคั่งน้ำดื่ม และสหกรณ์ทำขนมบ่อตรุ 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ลงตรวจประเมินและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดี(GMP)ของสถานประกอบการด้านอาหาร จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ร้านน้ำดื่มมั่งคั่งน้ำดื่ม และสหกรณ์ทำขนมบ่อตรุ

มีเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขเทศบาล ต.บ่อตรุ ร่วมลงตรวจประเมินด้วย อันเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. อาหาร พ.ศ.2522 

ผลตามแผน

สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องผ่านเกณฑ์ GMP ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100 %

ผลที่เกิดขึ้นจริง

สถานที่ผลิตอาหารที่ต้องผ่านเกณฑ์ GMP ได้รับการประเมินจำนวน 2 แห่ง และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 50 % ผ่าน 1 แห่งจาก 2 แห่ง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 13:04:00
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 14:37:15 น.

ชื่อโครงการ : โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม »

ชื่อกิจกรรม : R07 เภสัชกร สมชาย และคุณนครินทร์ ลงพัฒนามาตรฐานโรงอาหาร โรงเรียนระโนดวิทยา

 • photo ผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานโรงอาหาร โรงเรียน ระโนดวิทยาผู้อำนวยการโรงเรียนระโนดวิทยา เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานโรงอาหาร โรงเรียน ระโนดวิทยา
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมพัฒนาโรงอาหารโรงเรียนระโนดวิทยาให้เข้าเกณฑ์มารตฐานหลักสุขภิบาลอาหารและมาตรฐานโรงอาหาร

กิจกรรมตามแผน

 1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานพัฒนามาตรฐานโรงอาหารโรงเรียนระโนดวิทยา เพื่อหารือในประเด็น สถานการณ์สภาพมาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียนระโนดวิทยา ในปัจจุบัน และ
 2. หารือแนวทางการพัฒนามาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียนระโนดวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะทำงานพัฒนามาตรฐานโรงอาหารโรงเรียนระโนดวิทยา เพื่อหารือในประเด็น สถานการณ์สภาพมาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียนระโนดวิทยา ในปัจจุบัน และ
 2. หารือแนวทางการพัฒนามาตรฐานโรงอาหารของโรงเรียนระโนดวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

จำนวนผู้เข้าร่วม จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนระโนดวิทยา ตัวแทน อาจารย์ ร.ร.ระโนดวิทยา รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ ตัวแทนคลินิกเวชฯ ตัวแทนงานโภชนาการอาหาร ตัวแทน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด 

ผลตามแผน

 1. เกิดการนำเสนอสถานการณ์ด้านมาตรฐานของโรงอาหาร ร.ร.ระโนดวิทยา
 2. เกิดแนวทางหรือกิจกรรมสำหรับการพัฒนามาตรฐานโรงอาหารโรงเรียน
 3. มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาโรงอาหารโรงเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. เกิดการนำเสนอสถานการณ์ด้านมาตรฐานของโรงอาหาร ร.ร.ระโนดวิทยา
 2. เกิดแนวทางหรือกิจกรรมสำหรับการพัฒนามาตรฐานโรงอาหารโรงเรียน
 3. มีผู้รับผิดชอบกิจกรรมเพื่อการพัฒนาโรงอาหารโรงเรียน

ข้อสรุปจากที่ประชุมที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาให้โรงอาหารเข้าตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

 1. การพัฒนามาตฐานทางกายภาพให้เข้าเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 19 ข้อ ของโรงอาหาร จะมีการนำผลการตรวจสำรวจเบื้องต้นโดย คุณนพ และคุณนครินทร์ มารวบรวมเป็นประเด็นเพื่อนำเสนอแก่ผู้มีส่วนรับผิดชอบ และองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด อันเป็นหน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อปรับโครงสร้างทางกายภาพให้มีความสอดคล้องกับหลักวิชาการ
 2. การจัดการระบบโรงอาหาร จะเน้นการทำความสะอาด 5 ส. ของกลุ่มแม่ค้า ผู้ประกอบการ การจัดทำที่วางจานรวมและฝึกฝนการแยกเศษอาหาร
 3. การจัดกิจกรรม ทางเภสัชกร สมชาย จะลองร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรม ดังนี้
 • การจัดพัฒนาหลักสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการร้านค้า
 • การศึกษาดูงานมาตรฐานโรงอาหาร ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ท่าบอน อันจะทำให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวมการพัฒนาโรงอาหารได้
 • การพัฒนาเรื่อง การทำเมนูชูสุขภาพแก่ผู้ประกอบการ เช่น การมีข้าวกล้อง เป็นทางเลือก หรือ อาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กนักเรียน
 • การจัดทำแบบประเมินพฤติกรรมและวัดค่าดัชนีมวลกาย
 • การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โดย อย.น้อย.
 • การจัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านเวทีเสวนาด้านสุขภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:49:01
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:58:51 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : Reacreadit LA

 • photo เตรียมตัวก่อนอาจารย์..มาถึง...เตรียมตัวก่อนอาจารย์..มาถึง...
 • photo อาจารย์ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ และ อาจารย์รุ่งเรือง จารุมโนกุล ผู้ตรวจเยี่ยม...อาจารย์ไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ และ อาจารย์รุ่งเรือง จารุมโนกุล ผู้ตรวจเยี่ยม...
 • photo อาจารย์รุ่งเรือง กำลัง.ดู.......อาจารย์รุ่งเรือง กำลัง.ดู.......
 • photo อาจารย์ไพบูลย์ ถาม  พี่อ้อยตอบ...อาจารย์ไพบูลย์ ถาม พี่อ้อยตอบ...
 • photo อาจารย์รุ่งเรื่อง กำลังดูการบันทึก IQC...อาจารย์รุ่งเรื่อง กำลังดูการบันทึก IQC...
 • photo พ.ศรีพัฒน์ กล่าวขอบคุณ หลังปิดการตรวจ...พ.ศรีพัฒน์ กล่าวขอบคุณ หลังปิดการตรวจ...
 • photo ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก...ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก...
 • photo พี่อ๊อก พาชมสวน...พี่อ๊อก พาชมสวน...

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

1.ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการที่มีความ    ถูกต้อง  แม่นยำ
2. ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ภายในเวลาที่กำหนด 3.สามารถจัดหาและเตรียมเลือด/ส่วนประกอบของเลือดให้มีความเพียงพอ และปลอดภัยต่อผู้ป่วยหรือผ

กิจกรรมตามแผน

สมาคมเทคนิคการแพทย์ลงประเมินมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่/

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ผู้เข้าเยี่ยมตรวจมี อาจารย์ไพบูลย์และอาจารย์รุ่งเรือง 2.วันเข้าตรวจวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 3.มีผู้เข้าสังเกตุการณ์ จาก รพช สมเด็จนาทวี,รพช.รัตภูมิ,รพช.จะนะ 4.

ผลตามแผน

ได้ปฏิบัติการตามแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้รับโอกาสพัฒนา 1.เรื่องการแยกตัวชี้วัดที่สำคัญ 2.สถานที่เก็บเสมหะ 3.สถานที่เก็บปัสสาวะ 4.ควรลดระยะเวลารอคอยในการตรวจวิเคราะที่ขอผลด่วน 5.การลงผลงานส่งต่อควรใช้วิธีการ scan ผลลงลดการคัดลอกผล 6.WI การตรวจวิเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน 7.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ต้องแก้โอกาสพัฒนาภายในเดือน  ต.ค.56

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00
10 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 08:59:59
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 10:26:54 น.

ชื่อโครงการ : โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม »

ชื่อกิจกรรม : R07 รณรงค์ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสด อ.ระโนด ครั้งที่ 2และการมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน แก่ ร.ร.อย.น้อย

 • photo เภสัชกร ทันใจ สุริยะโวหาร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เภสัชกร ทันใจ สุริยะโวหาร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 • photo นักเรียนเครือข่าย อย.น้อย อำเภอระโนด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้มเพรียงนักเรียนเครือข่าย อย.น้อย อำเภอระโนด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้มเพรียง
 • photo นายแพทย์ชัยสิทธิ์ บรรยายเรื่อง โรคทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวันแก่น้อยๆๆ อย.น้อยนายแพทย์ชัยสิทธิ์ บรรยายเรื่อง โรคทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวันแก่น้อยๆๆ อย.น้อย
 • photo นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สงขลา บรรยาย เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยนักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สงขลา บรรยาย เรื่อง สารปนเปื้อนในอาหารและผลิตภัณฑ์ สุขภาพ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
 • photo น้องๆ อย.น้อย กำลังตั้งใจตอบคำถามอย่างขะมักขเม้นน้องๆ อย.น้อย กำลังตั้งใจตอบคำถามอย่างขะมักขเม้น
 • photo นักวิชาการจัดให้อีกช๊อต เรื่อง อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหารนักวิชาการจัดให้อีกช๊อต เรื่อง อันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร
 • photo เภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo เภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo เภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo เภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo เภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเภสัชกร ทันใจ มอบตู้ยาและยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo น้อง อย.น้อยกำลังตั้งใจฟังและจดการบรรยายความรู้น้อง อย.น้อยกำลังตั้งใจฟังและจดการบรรยายความรู้
 • photo น้อง อย.น้อย กำลังบรรจงทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารน้อง อย.น้อย กำลังบรรจงทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
 • photo น้อง อย.น้อย กำลังทดสอบสารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายน้อง อย.น้อย กำลังทดสอบสารปนเปื้อนด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพและอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหารแก่กลุ่มนักเรียน อย.น้อย เครือข่ายโรงเรียน อ.ระโนด จำนวน 11 แห่ง
 2. เพื่อมอบและสนับสนุนตู้ยาสามัญประจำบ้านแก่โรงเรียนเครือ อย.น้อย 11 แห่ง

กิจกรรมตามแผน

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลายประเด็น ประกอบด้วย

 • การบรรยาย เรื่องโรคทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดย นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
 • การบรรยาย เรื่อง การใช้ยาสามัญประจำบ้านและการใช้ยาปฏิชีวินะอย่างสมเหตุสมผล โดย นายทันใจ สุริยะโวหาร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติการโดย นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา เรื่อง อันตรายจากสารปนเปื้อน และการตรวจสารปนเปื้อนอย่างง่าย -การมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน โดย เภสัชกร ทันใจ สุริยะโวหาร แก่โรงเรียนที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลายประเด็น ประกอบด้วย

 • การบรรยาย เรื่องโรคทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดย นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
 • การบรรยาย เรื่อง การใช้ยาสามัญประจำบ้านและการใช้ยาปฏิชีวินะอย่างสมเหตุสมผล โดย นายทันใจ สุริยะโวหาร หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
 • การบรรยายและฝึกปฏิบัติการโดย นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลา เรื่อง อันตรายจากสารปนเปื้อน และการตรวจสารปนเปื้อนอย่างง่าย -การมอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน โดย เภสัชกร ทันใจ สุริยะโวหาร แก่โรงเรียนที่เข้าร่วม จำนวน 30 คน (สถานศึกษา 8 แห่ง)

ผลตามแผน

 1. มีนักเรียนและ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 11 แห่ง
 2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
 3. ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่อง โรคทั่วไปในชีวิตประจำวัน การใช้ยาสามัญประจำบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. มีนักเรียนและ อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 11 แห่ง
 2. ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่องอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
 3. ผู้เข้าร่วมมีความรู้เรื่อง โรคทั่วไปในชีวิตประจำวัน การใช้ยาสามัญประจำบ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. ขาด 3 แห่งที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีตู้ยาสามัยประจำบ้านแตกจากการขนส่ง 1 อัน

การแก้ไข:ประสานงานผ่าน สสจ.สงขลา เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม และมอบหมายให้เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ลงพื้นที่ไปมอบที่โรงเรียน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 มิถุนายน 2556 เวลา 15:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 16 สิงหาคม 2556 17:13:02
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 24 สิงหาคม 2556 14:40:23 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo ...2556 ขุดบ่อพักน้ำ...2556 ขุดบ่อพักน้ำ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในโรงพยาบาลให้เป็นน้ำดีสามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัยตามข้อกำหนดของมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมตามแผน

 1. การวิเคราะห์ช่องวางของ GAPปัญหาการจัดการระบบน้ำเสียของโรงพยาบาล
 2. การปรับปรุงระบบบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถปล่อยน้ำสู่ระบบสิ่งแวดล้อมอย่างปลอดภัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ปี 2555 กิจกรรมที่ดำเนินการ ประกอบด้วย

 1. แต่งตั้งให้คนสวนในการตรวจวิเคราะห์ สารตกค้างในบ่อน้ำพักก่อนระบายออกนอกระบบ โดยแต่งตั้งคุณ สว่างทองฉีด เป็นผู้รับผิดชอบ  และได้ให้ คุณธันยพงค์ ดำแดง เป็นผู้ควบคุม ฝึกสอนการตรวจอย่างเคร่งครัด
 2. จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ 5 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท พร้อมสร้างโรงเรือนจัดเก็บ 2 โรง
 3. ส่งตรวจน้ำ4 เดือนครั้ง
 4. ขุดลอกบ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

ผลตามแผน

ดำเนินการในปี 2555 ต่อเนื่องปี 2556 ดังนี้ 1.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจน้ำทุกวัน 2.ซื้อเครื่องเติมอากาศ 3.ส่งน้ำตรวจหาสารทางเคมีและจุลชีววิทยา ทุกๆ 4เดือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. คุณภาพน้ำผ่านมาตรฐาน ตามที่ได้ส่งตรวจ
 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
 3. ไม่มีข้อร้องเรียน

ผลการการตรวจทางเคมีโดยโรงพยาบาล

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียดังนี้

 1. PHความเป็นกรดและด่าง (pH) 5.5 -9.0
 2. BODบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) * ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
 3. SSของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids) ** ไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร
 4. Settleable Solid
 5. TDS
 6. Sulfide ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total Phosphorus) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
 7. TKNไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร
 8. Oil & Grease น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 9. COD
 10. Coliform Bacteria
 11. Feacal Coliform Bacteria

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ค่าใช้จ่ายในการตรวจน้ำมีราคาสูงมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 150,000.00 7,500.00 0.00 0.00 157,500.00
25 มิถุนายน 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 27 มิถุนายน 2556 08:21:43
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 27 มิถุนายน 2556 08:26:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม »

ชื่อกิจกรรม : R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์

 • photo R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์
 • photo R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์
 • photo R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์
 • photo R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์
 • photo R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์R07 ลงตรวจประเมินโรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ฟูดส์

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐาน GMP ต่อใบอนุญาตการผลิตอาหาร

กิจกรรมตามแผน

 1. การตรวจเยี่ยมกับผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานการผลิตเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงงานให้เข้าตามมาตรฐาน GMP
 2. การลงตรวจสภาพของการผลิตในสายการผลิตอาหารแช่แข็ง
 3. การตรวจเยี่ยมโรงอาหารของโรงงานประเด็นสุขลักษณะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. การตรวจเยี่ยมกับผู้รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานการผลิตเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงงานให้เข้าตามมาตรฐาน GMP
 2. การลงตรวจสภาพของการผลิตในสายการผลิตอาหารแช่แข็ง
 3. การตรวจเยี่ยมโรงอาหารของโรงงานประเด็นสุขลักษณะ

มีผู้รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพ จำนวน 2 คนมาร่วมพูดคุยประกอบการประเมิน

ผลตามแผน

 1. โรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ ฟูดส์ จำกัด ได้รับการประเมินมาตรฐาน GMP ทั้ง 6 หมวด
 2. ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสภาพโรงงานและโรงอาหารจากปัญหาที่เคยแนะนำในครั้งที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. โรงงานฟอร์จูน ฟรอสเซนต์ ฟูดส์ จำกัด ได้รับการประเมินมาตรฐาน GMP ทั้ง 6 หมวด โดยผลคะแนนของการตรวจครั้งนี้อยู่ที่ 99 คะแนน :ถือว่าดีกว่าผลการตรวจครั้งที่ผ่านมา
 2. ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสภาพโรงงานและโรงอาหารจากปัญหาที่เคยแนะนำในครั้งที่ผ่านมา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 มิถุนายน 2556 เวลา 08:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 24 สิงหาคม 2556 10:26:01
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 24 สิงหาคม 2556 10:28:36 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : สอบเทียบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ประจำปี ๒๕๕๖

 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ให้มีเครื่องมือที่พร้อมการใช้งาน ได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

กิจกรรมตามแผน

1.ตามแผนของกองวิศวกรรมเครื่องมือ เขต 12. มาสอบเทียบเครื่องมือ 2. ติดต่อ รพ.สต.ทุกแห่ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เครื่องมือที่เข้าสอบเทียบทั้งหมด 456 เครื่อง ของ รพ.ระโนด 297 เครื่องและของรพ.สต 157 เครื่อง

ผลตามแผน

ได้มีการสอบเทียบเครื่องมือ ทั้งเครื่องมือในโรงพยาบาลระโนด และ เครื่องมือจาก ณพ.สต.ในอำเภอระโนด เวลาในการดำเนินการเลื่อนจากเืดือน มิถุนายน 56 เป็นวันที่ 5-6 กรกฎาคม 56

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เครื่องมือที่สำคัญส่วนมากผ่านการสอบเทียบ และมีเครื่องมือที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ ส่วนมากเป็น เครื่องที่วัดอุณภูมิ  ซึ่งทางคณะกรรมการเครื่องมือจะนำเข้าแผนการปรับปรุงหรือจัดซื้อให้ในปีถัดไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-สถานที่การสอบเทียบ ต้องย้ายไปที่โรงครัวเพราะพื้นที่ในห้องประชุมเกรียงศักดิ์เดิน พื้นห้องไม่เรียบ จะมีผลกับการสอบเทียบ -ระยะเวลาไม่ค่อนจะทันกับปริมาณเครื่องมือซึ่งมีมาก

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
6 มิถุนายน 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 7 มิถุนายน 2556 07:35:56
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 16 กันยายน 2556 09:59:09 น.

ชื่อโครงการ : โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม »

ชื่อกิจกรรม : R07 งานคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่เตรียมงานร้านชำสีขาว

 • photo เภสัชกร สมชาย และชมรมผู้ประกอบการร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันหารือแนวทางการเบิกยาสามัญประจำบ้านเพื่อกระจายยาให้กับผู้บริโภคที่ปลอดภัยเภสัชกร สมชาย และชมรมผู้ประกอบการร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุที่เข้าร่วมโครงการร่วมกันหารือแนวทางการเบิกยาสามัญประจำบ้านเพื่อกระจายยาให้กับผู้บริโภคที่ปลอดภัย
 • photo ชมรมผู้ประกอบการร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุ กำลัง เสนอแนะแนวทางการจัดการชมรมผู้ประกอบการร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุ กำลัง เสนอแนะแนวทางการจัดการ
 • photo เจ้าหน้าที่กำลังชี้แจง มติของคณะกรรมการด้านยา รพ.ระโนด ที่ให้ร้านชำสีขาว สามารถซื้อยาสามัยประจำบ้านเพื่อมาจำหน่ายได้ในราคาทุนเจ้าหน้าที่กำลังชี้แจง มติของคณะกรรมการด้านยา รพ.ระโนด ที่ให้ร้านชำสีขาว สามารถซื้อยาสามัยประจำบ้านเพื่อมาจำหน่ายได้ในราคาทุน
 • photo มีการคัดเลือกประธานชมรมร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการยาสามัญประจำบ้านมาจำหน่ายมีการคัดเลือกประธานชมรมร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการยาสามัญประจำบ้านมาจำหน่าย
 • photo ผู้ประกอบการร้านชำส่วนหนึ่งให้ความสนใจต่อการดำเนินโครงการผู้ประกอบการร้านชำส่วนหนึ่งให้ความสนใจต่อการดำเนินโครงการ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านชำที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับข้อกำหนดการเบิกยาสามัญประจำบ้านเพื่อไปจำหน่ายที่ร้าน ข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติ
 2. พัฒนากลไกการประสานงานระหว่างผู้ประกอบการร้านชำสีขาวและโรงพยาบาลระโนด ตลอดจน รพ.สต.

กิจกรรมตามแผน

เป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหากลไกการเบิกจ่ายยาสามัญประจำบ้านไปกระจายยาให้ถึงมือของผู้บริโภคอย่างปลอดภัย แก่ชมรมผู้ประกอบการร้านชำสีขาวจำนวน 16 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันหากลไกการเบิกจ่ายยาสามัญประจำบ้านไปกระจายยาให้ถึงมือของผู้บริโภคอย่างปลอดภัย แก่ชมรมผู้ประกอบการร้านชำสีขาวจำนวน 6 คนและมีประธานชมรม อสม.บ่อตรุ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ่อตรุ

ผลตามแผน

1.เกิดข้อตกลงร่วมแนวทางการเบิกยาสามัญประจำบ้านจาก รพ.ระโนด ไปยังเจ้าของร้านชำที่สนใจ ปรากฎดังนี้

 • ผู้ประกอบการร้านชำที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุ
 • ให้เบิกเดือนละ 1 ครั้ง คือส่งแบบฟอร์มแสดงความต้องการยาสามัญประจำบ้านในวันจันทร์แรกของเดือน โดยมีคุณสุภรัตน์ ลิมปนานนท์ เป็นตัวแทนชมรมทำหน้าที่รวบรวมและส่งรายการความต้องการยาสามัญประจำบ้านและทางฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนดจะดำเนินการเบิกและส่งให้กับ ชมรมผ่านรถยนต์ของ รพ. เพื่อแจกจ่ายยาดังกล่าวแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2.ระบบการบริหารจัดการจะทำในลักษณะของกองทุนยาสามัญประจำบ้าน ต.บ่อตรุ มีเงินทุนเริ่มแรก 5,000 บาท (เงินจากชมรม อสม.บ่อตรุ) และหากสั่งซื้อยาสามัญประจำบ้านทาง กองทุนยาสามัญประจำบ้าน จะบวกกำไร 10 % ของราคายาทั้งหมดที่สั่ง (แบ่งสัดส่วน 2% ค่าบริหารจัดการ และ 8 % เป็นเงินส่วนกำไรเข้าสู่กองทุน อสม.)

3.การบริหารจัดการมีตัวแทนของผู้ประกอบการร้านชำทำหน้าที่บริหารจัดการยาทั้งหมด

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.เกิดข้อตกลงร่วมแนวทางการเบิกยาสามัญประจำบ้านจาก รพ.ระโนด ไปยังเจ้าของร้านชำที่สนใจ ปรากฎดังนี้

 • ผู้ประกอบการร้านชำที่เข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มร้านชำสีขาว ต.บ่อตรุ
 • ให้เบิกเดือนละ 1 ครั้ง คือส่งแบบฟอร์มแสดงความต้องการยาสามัญประจำบ้านในวันจันทร์แรกของเดือน โดยมีคุณสุภรัตน์ ลิมปนานนท์ เป็นตัวแทนชมรมทำหน้าที่รวบรวมและส่งรายการความต้องการยาสามัญประจำบ้านและทางฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ระโนดจะดำเนินการเบิกและส่งให้กับ ชมรมผ่านรถยนต์ของ รพ. เพื่อแจกจ่ายยาดังกล่าวแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

2.ระบบการบริหารจัดการจะทำในลักษณะของกองทุนยาสามัญประจำบ้าน ต.บ่อตรุ มีเงินทุนเริ่มแรก 5,000 บาท (เงินจากชมรม อสม.บ่อตรุ) และหากสั่งซื้อยาสามัญประจำบ้านทาง กองทุนยาสามัญประจำบ้าน จะบวกกำไร 10 % ของราคายาทั้งหมดที่สั่ง (แบ่งสัดส่วน 2% ค่าบริหารจัดการ และ 8 % เป็นเงินส่วนกำไรเข้าสู่กองทุน อสม.)

 1. การบริหารจัดการมีตัวแทนของผู้ประกอบการร้านชำทำหน้าที่บริหารจัดการยาทั้งหมด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. การให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้ประกอบการร้านชำที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจ่ายยาอย่างง่าย การพัฒนาคู่มือ และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา
 2. การลงติดตามและปรับแนวทางการดำเนินงานของกองทุนยาสามัญประจำบ้านของ บ่อตรุเป็นระยะๆๆ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 มิถุนายน 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 11:16:52
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 11:31:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุม Lab พบ ward 2556

 • photo บรรยายกาศการประชุม...บรรยายกาศการประชุม...
 • photo น้องโอ๋ คนสวจากอินทนิล...น้องโอ๋ คนสวจากอินทนิล...
 • photo ...ก่อนปิด.......ก่อนปิด....

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนการบริการทางห้องปฏิบัติการประจำปี 2556

กิจกรรมตามแผน

หัวข้อการทบทวน ๑รายงานจากผู้บริหาร ๒รายงานการควบคุมภายใน ๓ผลการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ๔คำร้องเรียน ๕แก้ปัญหาความเสี่ยง ๖ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ๗ความต้องการของผู้รับบริการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ได้มอบหมายหน้าที่ให้ทีมวิชาการห้องปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบ...แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ในเวลาที่กำหนดคือเดือนเมษายน56 2.ให้หัวหน้างห้องปฏิบัติการจริงในเดือนมิถุนายน 56 3.ทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ประชุมที่ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์มีผู้เข้าประชุม 10 คน 

ผลตามแผน

ได้เสนอได้ตามหัวข้อที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ ทั้งหมด 2. ได้มีข้อเสนอแนะการบริการทางห้องปฏิบัติการในด้านการให้บริการ ผู้ป่วย70ปีไม่มีคิว  การรายงานค่าวิกฤตในผู้ป่วยOPD  ผลด่วนและขั้นตอนแรงานต่างด้าว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

โอกาสพัฒนาควรทบทวนข้อตกลงการให้บริการทางห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมในเรื่องวิธีการหลัการการตรวจแต่ละ การทดสอบพร้อมค่าอ้างอิงต่างๆกับแพทย์และผู็ขอบริการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00
27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:00-16.00 น.
รายงานจากพี่เลี้ยง
โพสท์โดยmariemarieเมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 11:15:43
แก้ไขโดย marie เมื่อ 3 กรกฎาคม 2556 11:27:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเวชระเบียนสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : R8P6 ทบทวนเวชระเบียน Internal audit คร้้งที่ 2

 • photo R8P6 ทบทวนเวชระเบียน Internal audit คร้้งที่ 2R8P6 ทบทวนเวชระเบียน Internal audit คร้้งที่ 2
 • photo R8P6 ทบทวนเวชระเบียน Internal audit คร้้งที่ 2R8P6 ทบทวนเวชระเบียน Internal audit คร้้งที่ 2
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

R8P6 ทบทวนเวชระเบียน Internal audit คร้้งที่ 2

กิจกรรมตามแผน

  ทบทวนเวชระเบียน Internal audit

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  ทบทวนเวชระเบียน Internal audit

ผลตามแผน

ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 109 รายและเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยนอก 109 รายมีผลความสมบูรณ์ร้อยละ 82.05และเวชระเบียนผู้ป่วยใน มีผลความสมบูรณ์ร้อยละ 87.22
ปรับปรุงแบบฟอร์มบันทึก 4 รายการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

16 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 17 พฤษภาคม 2556 15:25:50
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 17 พฤษภาคม 2556 15:34:44 น.

ชื่อโครงการ : โครงการโรงพยาบาลแห่งคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo งานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศงานมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ การจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตื่นตัวและมีการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ
 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหน่วยงาน สู่ การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

จัดมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ "การจัดการความรู้...สู่ความเป็นเลิศ"  เข้าประกวดทั้งประเภท เรื่องเล่า, CQI, นวตกรรม, Photo voice โดยนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation, Poster Presentation 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ "การจัดการความรู้...สู่ความเป็นเลิศ"  เข้าประกวดทั้งประเภท เรื่องเล่า, CQI, นวตกรรม, Photo voice โดยนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation, Poster Presentation 

ผลตามแผน

จัดมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ "การจัดการความรู้...สู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ส่งผลงานคุณภาพทั้งหมด 86 เรื่อง เข้าประกวดทั้งประเภท เรื่องเล่า, CQI, นวตกรรม, Photo voice โดยนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation, Poster Presentation และผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอ ทั้งหมด 22 เรื่อง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จัดมหกรรมประกวดผลงานวิชาการ "การจัดการความรู้...สู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์อภิชัย โรงพยาบาลระโนด ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ส่งผลงานคุณภาพทั้งหมด 86 เรื่อง เข้าประกวดทั้งประเภท เรื่องเล่า, CQI, นวตกรรม, Photo voice โดยนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation, Poster Presentation และผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอ ทั้งหมด 22 เรื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00
15 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 10.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpuntipapuntipaเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 14:58:09
แก้ไขโดย puntipa เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 21:26:17 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12 กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ

 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้ป้ายประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้
 • photo รวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติรวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูกต้นไม้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปลูกต้นไม้
 • photo คุณสมใจ ประธาน R12 ร่วมไปปลูกต้นไม้กับทีมงานด้วยคุณสมใจ ประธาน R12 ร่วมไปปลูกต้นไม้กับทีมงานด้วย
 • photo นพ.วรรพจน์ เตรียมปลูกต้นพะยูงต้นไม้หายาก ราคาแพงนพ.วรรพจน์ เตรียมปลูกต้นพะยูงต้นไม้หายาก ราคาแพง
 • photo ".. นายแพทย์วรพจน์ ร่วมปลูกต้นพะยูงเทิดพระเกียรติ.. "
 • photo พี่หว่างและทีมงานไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพี่หว่างและทีมงานไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 • เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชน

กิจกรรมตามแผน

 • รพ.ระโนดร่วมชมรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • ทีมบุคลากรโรงพยาบาลระโนด นำทีมโดยนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรัตน์ และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด และอาจารย์ปราโมทย์ น้อยเสงี่ยม ร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ ณ บ้านโคกทอง ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา  (ติดกับรั้วโรงพยาบาลระโนด)
 • มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น

ผลตามแผน

 • ทีมบุคลากรโรงพยาบาลระโนด และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด ร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ ณ บ้านโคกทอง ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา  (ติดกับรั้วโรงพยาบาลระโนด)
 • มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ทีมบุคลากรโรงพยาบาลระโนด และชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด ร่วมมือ จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทิดพระเกียรติ ณ บ้านโคกทอง ม.5 ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา (ติดกับรั้วโรงพยาบาลระโนด)
 • มีการปลูกต้นไม้ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งหมด 387 ต้น ดังนี้คือต้นตะเคียนทองจำนวน 99 คน , ต้นกันเกราจำนวน 99 ต้น, ต้นพยอมจำนวน 99 ต้น,ต้นมะค่าจำนวน 99 ต้น ,ต้นพยุงจำนวน 3 ต้น ฟื้นฟูสภาพป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนท้องถิ่นอันจะเป็นการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • การประชาสัมพันธ์น้อย ไม่ทั่วถึง ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยBlack eyes girlBlack eyes girlเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 13:15:14
แก้ไขโดย puntipa เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 21:30:14 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R 12 กิจกรรมสวนน้ำใจ สมุนไพรสร้างสุข

 • photo ทีมงานกำลังลงพื้นที่เตรียมการทำสวนสมุนไพรทีมงานกำลังลงพื้นที่เตรียมการทำสวนสมุนไพร
 • photo หัวหน้าฝ่ายบริหารและประธาน R12 กำลังลงพื้นที่เตรียมงานหัวหน้าฝ่ายบริหารและประธาน R12 กำลังลงพื้นที่เตรียมงาน
 • photo ทีมงานร่วมกันเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งสวน พร้อมกับการทีมงานร่วมกันเตรียมสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการตกแต่งสวน พร้อมกับการ
 • photo 2 พิธีกร กำลังแนะนำและจ้อข่าวเกี่ยวกับสวนสมุนไพรที่ร่วมกันสร้าง2 พิธีกร กำลังแนะนำและจ้อข่าวเกี่ยวกับสวนสมุนไพรที่ร่วมกันสร้าง
 • photo คุณ นพพร นิลรัตน์ สาธารณสุข อ.ระโนด ก็มาร่วมการทำกิจกรรมครั้งนี้คุณ นพพร นิลรัตน์ สาธารณสุข อ.ระโนด ก็มาร่วมการทำกิจกรรมครั้งนี้
 • photo นักเรียน ร.ว.มาร่วมกันปลูกสมุนไพรตามแปลนที่กำหนดไว้นักเรียน ร.ว.มาร่วมกันปลูกสมุนไพรตามแปลนที่กำหนดไว้
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำลังรับชมการแสดงที่จัดมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กำลังรับชมการแสดงที่จัดมาให้
 • photo การแสดงฟ้อนหลากสีจากคุณยายอายุร่วม 1000 ปีการแสดงฟ้อนหลากสีจากคุณยายอายุร่วม 1000 ปี
 • photo อ.ปราโมทย์ น้อยเสงี่ยม ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้รับมอบเกียรติบัตรการร่วมทำกิจกรรมอ.ปราโมทย์ น้อยเสงี่ยม ประธานชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ได้รับมอบเกียรติบัตรการร่วมทำกิจกรรม
 • photo นายก อบต.ระโนด ให้เกียรติร่วมตัดริบบี้นและเปิดป้ายผ้าสวนสมุนไพรสร้างสุขนายก อบต.ระโนด ให้เกียรติร่วมตัดริบบี้นและเปิดป้ายผ้าสวนสมุนไพรสร้างสุข
 • photo ทีมงาน รพ.ระโนด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับต้นสมุนไพรที่ปลูกทีมงาน รพ.ระโนด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับต้นสมุนไพรที่ปลูก
 • photo ผู้รับบริการ รพ.ระโนด มาร่วมปลูกว่านหางจระเข้ผู้รับบริการ รพ.ระโนด มาร่วมปลูกว่านหางจระเข้
 • photo ทีมงานกำลังเตรียมสถานที่การทำกิจกรรมทีมงานกำลังเตรียมสถานที่การทำกิจกรรม
 • photo ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง การทำสวนน้ำใจสมุนไพรสร้างสุขทีมงานผู้อยู่เบื้องหลัง การทำสวนน้ำใจสมุนไพรสร้างสุข
 • photo ทีมงานกำลังปลูกว่านหางจระเข้ทีมงานกำลังปลูกว่านหางจระเข้
 • photo ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกกับผลงานการร่วมกันสร้างถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกกับผลงานการร่วมกันสร้าง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

ร่วมกันสร้างสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร(แพทย์แผนไทยใน R 9),สร้างความสุข สุขภาพจิตที่ดี(R12), และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม(ENV)

กิจกรรมตามแผน

ร่วมกันปลูกสมุนไพร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และสร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ผู้ป่วยแสดงน้ำใจด้วยการบริการต้นไม้, และปุ๋ย เพื่อช่วยกันสร้างสมุนไพร
 2. ทีมงานสวน และชาวบ้านร่วมกัน ปรับสภาพพื้นที่เพื่อสร้างเป็นสวนสมุนไพร
 3. ทีมงานโรงพยาบาลระโนดทุกฝ่ายและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพมาร่วมแรง ร่วมใจกันปลูกต้นสมุนไพร โดย ร่วมกันเป็นเจ้าของ จากการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันดูแลและปลูกต้นสมุนไพร

ผลตามแผน

เิกิดสวนสมุนไพรและ ความร่วมมือกันของทุกฝ่าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เกิดมิตรภาพที่ดี,ความสุขด้านจิตใจระหว่างผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลระโนดแต่ละหน่วยและเครือข่ายในพื้นที่

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • เนื่องจากมีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยช่วยจึงมีปัญหาด้านการประสานงานกันในบางส่วน แต่ทุกคนต่างมีเป้าหมายที่ดีร่วมกัน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 เมษายน 2556 เวลา 08:00-16.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmariemarieเมื่อ 12 มิถุนายน 2556 14:57:51
แก้ไขโดย marie เมื่อ 12 มิถุนายน 2556 15:26:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเวชระเบียนสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน

 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเวชระเบียนได้มีความรู้และบันทึกเวชระเบียนได้ตามเกณฑ์การบันทึก

กิจกรรมตามแผน

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน -ชี้แจงแนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและเวชระเบียนผู้ป่วยใน -แบ่งกลุ่มปฏิบัติการบันทึกเวชระเบียน -ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนและฝึกปฎิบัติ -นำเสนอผลการตรวจสอบเวชระเบียน

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเวชระเบียนได้มีความรู้และบันทึกเวชระเบียนได้ตามเกณฑ์การบันทึก

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการบันทึกเวชระเบียนได้ทราบแนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปฏิบัติการบันทึกเวชระเบียน รับทราบแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียนและฝึกปฎิบัติจริง รวมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบเวชระเบียน ผู้เข้าร่วมประชุม จากกลุ่มการพยาบาลทุกหน่วย งานทันตสาธารณสุข งานสุขภาพชุมชน งานแผนไทย งานกายภาพ งานเวชระเบียน  จำนวน 74 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่บางท่านติดภาระกิจไม่สามารถเข้าอบรมได้ จะได้จัดอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุม 100 %

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,635.00 3,199.00 0.00 0.00 7,834.00
11 เมษายน 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 16:45:53
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 07:42:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12สร้างความผูกพันของบุคลากร

 • photo ทีมงาน รพ.ระโนดที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสต้อนรับการมาถึงของวันสงกรานต์ทีมงาน รพ.ระโนดที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใสต้อนรับการมาถึงของวันสงกรานต์
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นผู้เริ่มต้นการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนพ.ศรีพัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นผู้เริ่มต้นการสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูปบริเวณศาลาสงฆ์นพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูปบริเวณศาลาสงฆ์
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูปนพ.ศรีพัฒน์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูป
 • photo นพ.ศรีพัฒน์ และทีมงานบุคลากร รพ.ระโนด สรงน้ำบริเวณตึกสงฆ์นพ.ศรีพัฒน์ และทีมงานบุคลากร รพ.ระโนด สรงน้ำบริเวณตึกสงฆ์
 • photo พี่จงดี แต่งกายด้วยชุดไทยและสรงน้ำพระพุทธรูปพี่จงดี แต่งกายด้วยชุดไทยและสรงน้ำพระพุทธรูป
 • photo ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
 • photo รำวงกลองยาว ต้อนรับวันสงกรานต์รำวงกลองยาว ต้อนรับวันสงกรานต์
 • photo รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ขอพรต้อนรับวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ขอพรต้อนรับวันสงกรานต์
 • photo มีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณกับโรงพยาบาลมาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวด้วยมีตัวแทนชมรมผู้สูงอายุและผู้มีพระคุณกับโรงพยาบาลมาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวด้วย

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

สร้างความผูกพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

กิจกรรมตามแผน

รดน้ำผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กิจกรรมประกอบด้วย
1. การรดน้ำพระพุทธรูปในโรงพยาบาล 2. กิจกรรมการรดน้ำผู้ใหญ่ในในโรงพยาบาลขอพรวันสงกรานต์เพื่อแสดงความผูกพันธ์ในองค์กร 3. มีการจัดให้รางวัลกับผู้ที่มาร่วมงานที่แต่งตัวสวยงาม 4. มีการเล่นสงกรานต์ระหว่างเจ้าหน้าที่กันเอง

ผลตามแผน

เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสนุกสนานรื่นเริง สามารถสร้างความรักผูกผันแก่คนในองค์กรและควรจะมีการจัดทุกๆปี

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนุกสนุกสนานมาก ทุกคนได้รดนำ้ผู้ใหญ่ได้รับพรกันทุกคนและได้เล่นสงกรานต์กันสนุกสนาน..ผู้รับบริการบางคนยังมาเล่นกับเจ้าหน้าที่ทำให้ได้ยินเล่นหัวเราะกันเกือบตลอดเวลาในกิจกรรมนั้น.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จัดสถานที่ไว้ในสวนใต้จามจุรี แต่มีฝนตกลงมา ต้องเปลี่ยนสถานที่กระทันหัน..ทำให้ขลุกขลักบาง แต่ทุกคนก็มีความร่วมมือในการจัดสถานที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00
21 มีนาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 26 มีนาคม 2556 13:51:30
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 26 มีนาคม 2556 14:22:07 น.

ชื่อโครงการ : โครงการโรงพยาบาลแห่งคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%

 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%อบรมการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 100%
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 2. เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาผลงานให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมตามแผน

ทีมระบบคุณภาพโรงพยาบาล จัดอบรม "ติวเข้ม การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรทุกระดับสามารถนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปพัฒนาผลงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำกนดให้บุคลากรเข้าอบรม โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2556
รุ่นที่ 2 วันที่ 22 มีนาคม 2556

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ทีมระบบคุณภาพโรงพยาบาล จัดอบรม "ติวเข้ม การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 2. กิจกรรมบรรยาย เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ,การดำเนินงานโปรแกรมความเสี่ยงของทีมนำ (RM,ENV,IC,PCT,ระบบยา,ระบบเวชระเบียน)

ผลตามแผน

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บุคลากรทุกระดับสามารถนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปพัฒนาผลงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บุคลากรทุกระดับสามารถนำกระบวนการพัฒนาคุณภาพไปพัฒนาผลงานของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 13,090.00 50.00 0.00 0.00 13,140.00
14 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยBlack eyes girlBlack eyes girlเมื่อ 20 มีนาคม 2556 11:05:51
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 5 ธันวาคม 2557 21:05:05 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12ประชุมสุนทรียสนทนาครั้งที่ 1 (1St Dialogue ) โครงการปลูกข้าวบ้านฉัน เป็นอาหารบ้านเธอ

 • photo การสุนทรียสนทนาครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุการสุนทรียสนทนาครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ
 • photo เครือข่ายด้านสุขภาพกำลังสุนทรียสนทนาอย่างน่าสนใจเครือข่ายด้านสุขภาพกำลังสุนทรียสนทนาอย่างน่าสนใจ
 • photo ภก.สมชาย บรรยายภาพรวมโครงการ เป้าหมายการทำโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภก.สมชาย บรรยายภาพรวมโครงการ เป้าหมายการทำโครงการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ทีมงานยุทธศาสตร์ องค์กรแห่งความสุข ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน่าสนใจทีมงานยุทธศาสตร์ องค์กรแห่งความสุข ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างน่าสนใจ
 • photo ผู้อำนวยการรพ.ระโนดและ ร.ร.ระโนดวิทยา 2 ท่าน กำลังระดมความคิดเห็นเพื่อการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผู้อำนวยการรพ.ระโนดและ ร.ร.ระโนดวิทยา 2 ท่าน กำลังระดมความคิดเห็นเพื่อการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพบปะปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอระโนดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย อ.ระโนด สถานการณ์ข้อมูล การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
 2. เพื่อทำความเข้าใจโครงการ และหาแนวทางในการทำงานและดำเนินกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จัดการประชุมแบบสุนทรียสนทนาครั้งที่ 1 นำเสนอกรอบแนวคิดและร่างโครงการปลูกข้าวบ้านฉันเป็นอาหารบ้านเธอ ระหว่างโรงพยาบาลระโนด สำนักงานสาธารณสุขระโนด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์อำเภอระโนด บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อการเปลี่ยนแปลง อ.ระโนด และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

กล่าวต้อนรับและกล่าวความเป็นมาของการดำเนินโครงการ โดยนายแพทย์วรพจน์  เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ชาวระโนดกำลังเผชิญอยู่ 3 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

 • การเกิดโรคจากการประกอบอาชีพของประชาชนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • การได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุใบพัดตีออกซิเจนในนากุ้ง
 • การได้รับสารเคมีตกค้างทางการเกษตรในเกษตรทำนา

นอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงพยาบาลในฐานะองค์กรที่ให้บริการสุขภาพ กับประชาชนชาวระโนดที่อยู่ในพื้นที่

ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555) ทางโรงพยาบาลระโนด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)ได้ร่วมมือกับชาวบ้าน ต.คลองแดน จัดโครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร่วมสำนึกรักษ์ตลาดน้ำคลองแดน ผลที่เกิดขึ้นถือว่า ประสบความสำเร็จมากเนื่องจาก ชาวบ้านและหน่วยงานมาร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน และต้นไม้ที่ปลูกสามารถได้รับการดูแลจนเจริญเติบโตเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน

การนำเสนอร่างแนวคิดโครงการปลูกข้าวฯ โดย เภสัชกรสมชาย  ละอองพันธุ์  รายละเอียดดังนี้

 1. สถานการณ์เกี่ยวกับสารเคมีตกค้างทางการเกษตร อ.ระโนด รอบ 2-3 ปี มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง จากข้อมูลการสุ่มตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารดำเนินการโดยฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลระโนด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล(รพ.สต.) และเครือข่ายชุมนุม อย.น้อย และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน ระหว่างปี ๒๕๕๓-๕๕ ปรากฏว่า พบสารเคมีที่ใช้ทางการเกษตรประเภทยาฆ่าแมลงตกค้างมากที่สุด คือ ตกมาตรฐานร้อยละ ๖, ๕,และ๔.๙๑ ของตัวอย่างทั้งหมดตามลำดับ และหากแยกตามประเภทของผัก พบว่า อันดับหนึ่ง พริกสด และอันดับสอง คือ ผักกาดปลีและคะน้า โดยผักทั้งหมดมีแหล่งที่มาจากตลาดสดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช
 2. มีการนำเสนอกรณีศึกษา กลุ่มผักใจประสานใจ อ.ด่านซ้าย จ.สุพรรณบุรี มุ่งเน้นการทำการเกษตรกรรมแบบสังคมเกื้อหนุนเกษตรกร(CSA:Community Supported Agriculture)โดยการรวมกลุ่มกันและรับผลิตผักอินทรีย์เพื่อนำส่งให้ผู้บริโภคซึ่งอาศัยอยู่ใน จ.กรุงเทพมหานคร ในราคาผัก 3 ก.ก./สัปดาห์ ราคา 250 บาท โดยผู้บริโภคจะต้องชำระเงินค่าผักที่จะซื้อล่วงหน้า เป็นราย 6 เดือน และประเด็นอื่นๆ

การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจากหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. สำนักงานเกษตร อ.ระโนด มีโครงการโรงเรียนเกษตรกรชาวนาส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวคิดการทำนาแบบใหม่แก่เกษตรกรที่สนใจใน ต.ตะเครียะ และบ้านขาว  ที่สนใจหมู่บ้านละ 20 คน นอกจากนี้มีการพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผักปลอดสารพิษ/หรือ ผักปลอดภัย ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ทางสำนักงานเกษตร อ.ระโนด กำหนดทำการเกษตรตามหลักของ GAP
 2. โรงงานไทยยูเนียน ฟีด มิลล์ จำกัด มีการนำเสนอประเด็นการทำกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR มุ่งเน้นการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ หากทางเกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตได้เป็นจำนวนมากก็ยินดีเป็นแหล่งกระจายสินค้า
 3. ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลระโนด มีการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักไล่แมลง การทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  มีความสนใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับโรงพยาบาลระโนด
 4. โรงเรียนระโนดวิทยา มีการทำนาอินทรีย์สาธิต จำนวน 4 ไร่ โดยการปลูกข้าวพื้นบ้านแต่มีประสบการณ์เรื่องของการถูกนกเก็บกินจนไม่สามารถมีผลผลิตเหลือได้

วาระที่ 4 แนวทางการดำเนินโครงการฯ

ที่ประชุมจะมีการประชุมสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ โรงพยาบาลระโนด โดยจะเชิญประธานชมรมจักรยาน อำเภอระโนด เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีการพูดคุยเพื่อลงรายละเอียดการทำกิจกรรม ประกอบด้วย

 • รูปแบบกิจกรรม
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • รายละเอียดกิจกรรม
 • งบประมาณดำเนินการ
 • การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน

ผลตามแผน

 1. ตัวแทนหน่วยงานที่เข้าร่วมได้นำเสนอข้อมูลและประสบการณ์ด้านการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร
 2. ผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการปลูกข้าวฯ
 3. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นจริง

-เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมโครง -เกิดการเสนอแนวคิดที่หลากหลาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ยังขาดประชุมของหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การพูดคุยอาจจะขาดความสมบูรณ์ในเนื้อหา

แนวทางแก้ไข:ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานควรติดต่อประสานงานมากขึ้น เช่น การส่งหนังสือด้วยตนเอง หรือการติดต่อพูดคุยเป็นการส่วนตัวล่วงหน้า

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 มีนาคม 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkatekateเมื่อ 1 เมษายน 2556 15:21:30
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 16 กันยายน 2556 10:00:20 น.

ชื่อโครงการ : โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม »

ชื่อกิจกรรม : R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ

 • photo นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผอ.รพ.กล่าวเปิดงานให้เห็นความสำคัญของเครือข่ายนายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผอ.รพ.กล่าวเปิดงานให้เห็นความสำคัญของเครือข่าย
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ
 • photo R7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพR7 รพ.ระโนด ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมทางด้านสุขภาพ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

  1.เพื่อประชาชนที่สนใจในการสื่อสารสามารถผลิตสื่อในชุมชนได้ 2.เพื่อมีทักษะในการตัดต่อวีดีโอได้ 3.เพื่อฝึกทักษะการเขียนบทเล่าเรื่องได้

กิจกรรมตามแผน

1.แนะนำประสบการณ์การสื่อสารเรื่องเล่าผ่ายวีดีโอของแต่ละหน่วยงาน 2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกลวิธีในการดำเนินงานของแต่ละทีม 3.ฝึกการเขียนนำเสนอบทเล่าเรื่อง 4.ฝึกการตัดต่อวีดีโอ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.แนะนำประสบการณ์การสื่อสารเรื่องเล่าผ่ายวีดีโอของแต่ละหน่วยงาน 2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกลวิธีในการดำเนินงานของแต่ละทีม
- ผู้ร่วมอบรมจำนวนประมาณ  40  คน  ผู้เข้าร่วม อาทิเช่น  นักเรียน  สถานีวิทยุ  เทศบาล  ผู้นำชุมชน  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระโนด 3.ฝึกการเขียนนำเสนอบทเล่าเรื่อง 4.ฝึกการตัดต่อวีดีโอ

ผลตามแผน

 1. แนะนำประสบการณ์การสื่อสารเรื่องเล่าผ่ายวีดีโอของแต่ละหน่วยงาน
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกลวิธีในการดำเนินงานของแต่ละทีม
 3. ฝึกการเขียนนำเสนอบทเล่าเรื่อง
 4. ฝึกการตัดต่อวีดีโอ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. แนะนำประสบการณ์การสื่อสารเรื่องเล่าผ่ายวีดีโอของแต่ละหน่วยงาน
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และกลวิธีในการดำเนินงานของแต่ละทีม
 3. ฝึกการเขียนนำเสนอบทเล่าเรื่อง
 4. ฝึกการตัดต่อวีดีโอ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. ทีมบุคคลขาดความรู้เรื่องการเขียนบทเล่าเรื่องที่แต่งต่างกัน / แก้ปัญหาโดยการให้วิทยากรสอนเป็นกลุ่ม
 2. ทีมขาดความรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอที่แตกต่างกัน / แก้ปัญหาโดย  ให้วิทยากรสอนเป็นรายบุคคล
 3. แนวทางการพัฒนาครั้งต่อไปสามารถนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และขึ้นเว๊ปไซด์ได้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 มีนาคม 2556 เวลา 09:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 24 สิงหาคม 2556 12:12:34
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 13:59:53 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยม/สอนหน้างานการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ

 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

เพื่อการตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่อง การให้ความรู้แก่ผู้ใช้ได้ใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

ทีมช่างลงสอนเครื่องมือประจำหน่วยงานตึกอินทนิล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

วันที่ 7/3/2556 ได้ลงตรวจเยี่ยมที่ตึกอินทนิล มีคุณสันติชัย(ช่าง)คุณพรรณี(พยาบาล)เป็นหัวหน้านำเยี่ยม

ผลตามแผน

ได้ลงเยี่ยมและสอนแก่หน่วยงานตึกกุมารและหลังคลอด(ตึกอินทนิล)

ผลที่เกิดขึ้นจริง

1.-เครื่องมือที่สำคัญมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ขาดการบันทึกได้แนะนำการบันทึกในการบำรุงรักษา 2.-ไม่มีคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องรายวัน 3.-ไม่มีเครื่องสำรองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ 4.-สัญญาณขอความช่วยเหลือจากห้องพิเศษ และห้องน้ำชำรุด

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ควรมีแนวทางการบำรุงรักษาเครื่องมือที่สำคัญให้เหมือนกันทั้งระบบทั้งรายวัน และควรให้เจ้าหน้าที่ร่วมใช้งานเป็นผู้ร่วตรวจสอบ ไม่ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบคนเดียว

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 มีนาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 17:15:20
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 07:51:21 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12 กิจกรรมธรรมะในสวน(2 nd Dhamma in the Garden )ครั้งที่ 2

 • photo พระมหาไพศาล วิสาโร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน กำลังแสดงธรรมเทศนาแก่บุคลากร ต้อนรับวันสงกรานต์พระมหาไพศาล วิสาโร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน กำลังแสดงธรรมเทศนาแก่บุคลากร ต้อนรับวันสงกรานต์
 • photo ประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ป่วย และบุคลากร รพ.ระโนด ตั้งใจฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจประชาชนผู้มารับบริการ ผู้ป่วย และบุคลากร รพ.ระโนด ตั้งใจฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับประยุกต์ใช้หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมตามแผน

กิจกรรมประกอบด้วย การสนทนาธรรมะให้พรวันสงกราแก่บุคลากรของโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยสนทนาในเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ถูกต้อง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การนิมนต์ พระมหาไพศาล วิสาโร เจ้าอาวาสวัดคลองแดน มาร่วมสนทนาธรรม ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรมอย่างไรให้ถูกต้อง" และในงานมีการสนทนาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมมะอื่นด้วย จากนั้นได้นิมนต์ท่านไปเยี่ยมเยี่ยนผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีความสุข จากการดูท่าทางของแต่ละคน และญาติผู้ป่วยบอกแสดงความยินดีให้ด้วย

ผลตามแผน

มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50-70 คน ทุกคนไดุความรู้สามารถไปปฏิบัติได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่มีการสดชื่นที่ได้ธรรมะและได้ทำบุญแก่ผู้ป่วย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

สถานที่จัดงานคับแคบต้องย้ายสถานที่กระทันหันเพราะมีฝนต้องลงมาในสวน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00
27 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:41
แก้ไขโดย marw เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:11:08 น.

ชื่อโครงการ : โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน »

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด

 • photo R3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอดR3 กิจกรรมที่ 9 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดุแลมารดาและทารก

กิจกรรมตามแผน

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในแผนกห้องคลอด ดังรายการต่อไปนี้ 9.1 Radial warmer 9.2 หูฟังหัวใจเด็ก 9.3 เครื่อง Suction 9.4 เครื่องดมยา 9.5 Sonic  Aid

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

การจัดซื้ออยู่ระหว่างการดำเนิน

ผลตามแผน

การจัดซื้ออยู่ระหว่างการดำเนิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

แผนกห้องคลอดได้รับเครื่อง U/S 1 เครื่อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00
26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 15:35:51
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 15:41:21 น.

ชื่อโครงการ : โครงการโรงพยาบาลแห่งคุณภาพ »

ชื่อกิจกรรม : R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง

 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง
 • photo R9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุงR9P1 Patient Safety Leadership walk round งานจ่ายกลาง/งานซักฟอก/งานบริการอาหาร/งานยานพาหนะ/งานซ่อมบำรุง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวน ติดตาม รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพระบบงาน

กิจกรรมตามแผน

ทีมกรรมการบริหารโรงพยาบาลลงเยี่ยมหน่วยงานจ่ายกลาง ซักฟอก งานโภชนาการ งานซ่อมบำรุง และงานยานพาหนะ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทีมกรรมการบริหารโรงพยาบาลลงเยี่ยมหน่วยงานจ่ายกลาง ซักฟอก งานโภชนาการ งานซ่อมบำรุง และงานยานพาหนะ

ผลตามแผน

 1. หน่วยงานที่ลงเยี่ยมเกิดการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. หน่วยงานที่ลงเยี่ยมเกิดการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยtwoseadjtwoseadjเมื่อ 6 มิถุนายน 2556 09:20:48
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 6 มิถุนายน 2556 09:41:49 น.

ชื่อโครงการ : โครงการคนระโนดสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม »

ชื่อกิจกรรม : R07 งานคุ้มครองผู้บริโภคพัฒนากลไกเฝ้าระวังโฆษณาเกินจริง

 • photo เภสัชกร ทันใจ สุริยะโวหารกล่าวเปิดกิจกรรมเภสัชกร ทันใจ สุริยะโวหารกล่าวเปิดกิจกรรม
 • photo ภ.ญ.อัจฉริยา ฟองศรี บรรยายให้ความรู้เรื่องการโฆษณาเกินจริงภ.ญ.อัจฉริยา ฟองศรี บรรยายให้ความรู้เรื่องการโฆษณาเกินจริง
 • photo อาสาสมัคร สาธารณสุข กำลังตั้งใจฟังความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัคร สาธารณสุข กำลังตั้งใจฟังความรู้เกี่ยวกับ
 • photo อีกมุมของความตั้งใจฟังการเฝ้าระวังการโฆษณาที่เกินจริงผิดกฎหมายอีกมุมของความตั้งใจฟังการเฝ้าระวังการโฆษณาที่เกินจริงผิดกฎหมาย
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ความรู้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการเฝ้าระวังโฆษณาที่เกินจริง
 2. เพื่อพัฒนากลไกการเฝ้าระวังโฆษณาเกินจริง

กิจกรรมตามแผน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการโฆษณาเกินจริง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเกินจริง และฝึกปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริง ตลอดจนการพัฒนาแผนงานด้านการเฝ้าระวังโฆษณาเกินจริง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการโฆษณาเกินจริง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาเกินจริง และฝึกปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริง ตลอดจนการพัฒนาแผนงานด้านการเฝ้าระวังโฆษณาเกินจริง

ผลตามแผน

 1. อาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้าน(อสม.)มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการโฆษณาที่เกินจริง มาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาที่เกินจริง ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
 2. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังโฆษณาที่ผิดกฎหมาย  

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. อาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้าน(อสม.)มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะของการโฆษณาที่เกินจริง มาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาที่เกินจริง ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
 2. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังโฆษณาที่ผิดกฎหมาย  

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. ควรมีกิจกรรมติดตามการเฝ้าระวังโฆษณาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
 2. ควรมีการเสริมกำลังใจแก่ อสม.ที่สามารถทำหน้าที่เฝ้าระวังโฆษณาเกินจริง เช่น การให้ประกาศนียบัตร
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยladymoonladymoonเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 16:00:33
แก้ไขโดย ladymoon เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556 22:39:28 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)

 • photo อ.สุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินชาวระโนด ให้ความกรุณามาเป็นวิทยากรฝึกการวาดภาพแก่ผู้เข้าร่วมอ.สุบิน เมืองจันทร์ ศิลปินชาวระโนด ให้ความกรุณามาเป็นวิทยากรฝึกการวาดภาพแก่ผู้เข้าร่วม
 • photo อ.สุบิน เมืองจันทร์ สาธิตเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแก่ผู้เข้าร่วมอย่างน่าสนใจอ.สุบิน เมืองจันทร์ สาธิตเทคนิคการวาดภาพสีน้ำแก่ผู้เข้าร่วมอย่างน่าสนใจ
 • photo การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ร่วมกิจกรรม นับว่าเป็นการมิติใหม่การทำกิจกรรมร่วมกันการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเครือข่าย ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระโนด ร่วมกิจกรรม นับว่าเป็นการมิติใหม่การทำกิจกรรมร่วมกัน
 • photo ผู้เข้าร่วมต่างแสดงออกถึงความพอใจสนใจผ่านใบหน้าที่มีรอยยิ้ม และแววตาแสดงความสนใจผู้เข้าร่วมต่างแสดงออกถึงความพอใจสนใจผ่านใบหน้าที่มีรอยยิ้ม และแววตาแสดงความสนใจ
 • photo อุปสรรคของอายุมิได้ขวางกั้น การวาดภาพสีน้ำอุปสรรคของอายุมิได้ขวางกั้น การวาดภาพสีน้ำ
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo บุคลากร รพ.ระโนด มาร่วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวบุคลากร รพ.ระโนด มาร่วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว
 • photo น้องๆๆที่ป่วยและขาดกำลังใจมาร่วมวาดภาพ สร้างกำลังใจพร้อมรอยยิ้มด้วยน้องๆๆที่ป่วยและขาดกำลังใจมาร่วมวาดภาพ สร้างกำลังใจพร้อมรอยยิ้มด้วย
 • photo พี่อ๊อกและพี่แฟป สนใจการวาดภาพสีน้ำพี่อ๊อกและพี่แฟป สนใจการวาดภาพสีน้ำ
 • photo ดูแววตาที่มุ่งมั่น สนใจ จับจ้องไปที่การวาดภาพดูแววตาที่มุ่งมั่น สนใจ จับจ้องไปที่การวาดภาพ
 • photo ทุกคนต่างจับจ้องการสอนเทคนิควาดภาพสีน้ำทุกคนต่างจับจ้องการสอนเทคนิควาดภาพสีน้ำ
 • photo อ.สุบิน กำลังสอนเทคนิคการเกลี่ยสีให้เกิดความสวยงามอ.สุบิน กำลังสอนเทคนิคการเกลี่ยสีให้เกิดความสวยงาม
 • photo น้องๆจาก รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความน่าสนใจน้องๆจาก รพ.สต.เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความน่าสนใจ
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo 2 หมอฟันคนสวยต่างภูมิใจกับผลงานดอกกุหลาบของตนเอง2 หมอฟันคนสวยต่างภูมิใจกับผลงานดอกกุหลาบของตนเอง
 • photo ผอ.และพี่พล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับโชว์ผลงานที่ได้ผอ.และพี่พล ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างน่าสนใจ พร้อมกับโชว์ผลงานที่ได้
 • photo เกศรินทร์ พิธีกรในกิจกรรม ร่วมแนะนำตัววิทยากร อ.สุบิน เมืองจันทร์เกศรินทร์ พิธีกรในกิจกรรม ร่วมแนะนำตัววิทยากร อ.สุบิน เมืองจันทร์
 • photo ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมแสดงผลงานภาพวาดตนเองถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน พร้อมแสดงผลงานภาพวาดตนเอง
 • photo น้องๆที่มารับบริการรักษาตัวที่ รพ.ร่วมวาดภาพอย่างมีความสุขน้องๆที่มารับบริการรักษาตัวที่ รพ.ร่วมวาดภาพอย่างมีความสุข
 • photo น้องเบส ร่วมโชว์ผลงานภาพวาดของตนเองน้องเบส ร่วมโชว์ผลงานภาพวาดของตนเอง
 • photo R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)R12กิจกรรมสลายทุกข์เพิ่มสุขจากปลายพู่กัน(Art of Love in the Garden)
 • photo น้องๆและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้องๆและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
 • photo ถ่ายภาพหมู่และพร้อมด้วยผลงานถ่ายภาพหมู่และพร้อมด้วยผลงาน
 • photo นักศึกษาแพทย์ฝึกงานมาร่วมวาดภาพสีน้ำภายหลังว่างเว้นจากภารกิจตรวจสุขภาพนักศึกษาแพทย์ฝึกงานมาร่วมวาดภาพสีน้ำภายหลังว่างเว้นจากภารกิจตรวจสุขภาพ
 • photo ผู้สูงอายุร่วมกันฝึกฝนการวาดภาพอย่างตั้งอกตั้งใจผู้สูงอายุร่วมกันฝึกฝนการวาดภาพอย่างตั้งอกตั้งใจ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความสุขกับกิจกรรมฯ
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ รพ.ระโนด

กิจกรรมตามแผน

มีการจะจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 ก.พ. 56 โดยมี อ.สุบิน เมืองจันทร์และคณะ มาร่วมฝึกปฏิบัติการ วาดภาพศิลปะสีน้ำ ในหัวข้อ "ศิลปะแห่งความรัก" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย บุคลากร รพ.ระโนด , ผู้ป่วยที่มารับบริการ , เจ้าหน้าที่รพ.สต. และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมวันแห่งความรัก

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม เป็นวันที่ 15 ก.พ. 56 โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน ประกอบ บุคลากร รพ.ระโนด , ผู้ป่วยที่มารับบริการ , เจ้าหน้าที่รพ.สต. และตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ

ผลตามแผน

 1. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 50 คน
 2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 80%

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.ระโนด 29 คน , เจ้าหน้าที่รพ.สต. 1 คนและผู้ป่วย/ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ อ.ระโนด/ผู้ที่สนใจ 10 คน
 2. อัตราความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ  88.27% ข้อเสนอแนะอื่นๆ -จัดอีกบ่อยๆ -น่าสนใจครับ ได้รับประโยชน์มากครับ -ให้จัดแบบนี้ทุกๆปี -ดีมาก ชอบมาก ดีค่ะ จัดอีกนะ :) -อยากให้จัดกิจกรรมนี้อีก หลายๆครั้ง สนุกและให้ความรู้ดีมาก ได้ความรู้ครั้งนี้มากค่ะ
 3. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ภาพวาดสีน้ำ อย่างน้อยคนละ 1 ภาพ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 1. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมฯมีความล่าช้า กว่าแผนที่กำหนดไว้
 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,600.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 7,600.00
15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyurapanyurapanเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 23:23:37
แก้ไขโดย yurapan เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 23:32:30 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษาดี มีมาตรฐาน ผู้ใช้บริการปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : R5 งานสุขภาพจิตฯออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน

 • photo R5 งานสุขภาพจิตฯออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนR5 งานสุขภาพจิตฯออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
 • photo R5 งานสุขภาพจิตฯออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนR5 งานสุขภาพจิตฯออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน
 • photo R5 งานสุขภาพจิตฯออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อนR5 งานสุขภาพจิตฯออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาซับซ้อน

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามประเมินปัญหาและให้การดูแลช่วยเหลือ

กิจกรรมตามแผน

ติดตาม ประเมินอาการ การรับประทาน การไปรับยาตามแพทย์นัด การดูแลปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การทำงานหาเลี้ยงชีพ และการอยู่ในสังคม พร้อมเสริมพลังในสิ่งที่ทำไได้ดีและให้คำแนะนำในสิ่งที่เป็นปัญหา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • สร้างสัมพันธภาพ
 • ประเมินปัญหา อาการ การรับประทานยา การดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน การทำอาชีพ การไปรับยาตามนัด การทำกิจกรรมในชุม
 • ให้การช่วยเหลือ

ผลตามแผน

ได้เยี่ยมบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • ได้เยี่ยมเกินเป้า กินยาต่อเนื่องไม่มีอาการ 2 ราย ขาดยา 1รายและ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้ป่วยเก่าที่ขาดการรักษามานานกว่า 10 ปี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • แนะนำญาติ การให้ความสำคัญของการกินยา
 • ปรึกาาหารือ วางแผนในการให้ผู้ป่วยอีกรายเข้ารับการรักษา
 • ปรึกษาการปรับของผู้ป่วย
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:41:32
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:44:02 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมงาน Lab ในรพ.สต.โวนเหนือ

 • photo สามอ่าง...สามอ่าง...
 • photo แดนสงวน...แดนสงวน...
 • photo บ้านขาว...บ้านขาว...
 • photo คลองแดน...คลองแดน...
 • photo จุดเจาะเลือด สามอ่าง...จุดเจาะเลือด สามอ่าง...
 • photo จุดเจาะเลือด แดนสงวน...จุดเจาะเลือด แดนสงวน...

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานบริการทางห้องปฏิบัติการของ รพสต.

กิจกรรมตามแผน

เยี่ยมการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแดน  แดนสงวน  บ้านขาว และตะเครียะ..

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ให้คุณสมใจ สุขเขียวเป็นผู้ไปเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการในตำบลคลองแดน  แดนสงวน  บ้านขาว และตะเครียะ..

ผลตามแผน

ได้ปฏิบัติตามแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

คุณสมใจสุขเขียวเป็นผู้ลงเยี่ยม มีการของให้จัดวิชาการการวิเคราะห์ผล lab โดยเฉพาะการอ่านผล pap smear

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จากการทบทวน เดือนมิถุนายน56 ยังมีความผิดพลาดเนื่องจากใน รพสต.มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้เกิดความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง ควรมีการอบรมหน้างานสำหรับผู้ที่มารับงานใหม่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 12:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 15:04:22
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 17:00:55 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12 ชวนบุคลากรกินข้าวเที่ยงร่วมกัน วันวาเลนไทน์

 • photo อาหารที่ส่งเข้าประกวด เมนูชูสุขภาพ น่ากันมากๆๆอาหารที่ส่งเข้าประกวด เมนูชูสุขภาพ น่ากันมากๆๆ
 • photo โชว์เปิดงาน..จาก young girl...โชว์เปิดงาน..จาก young girl...
 • photo 2 พิธีกร จำเป็น แต่สามารถสร้างความสนุกสานไม่น้อย2 พิธีกร จำเป็น แต่สามารถสร้างความสนุกสานไม่น้อย
 • photo งานนี้ ต้อง Ranod All Star band ร่วมขับกล่อมเพลงเพราะครับงานนี้ ต้อง Ranod All Star band ร่วมขับกล่อมเพลงเพราะครับ
 • photo นายแพทย์ วรพจน์ ร่วมเปิดงานเพื่อความสุขของทุกท่านนายแพทย์ วรพจน์ ร่วมเปิดงานเพื่อความสุขของทุกท่าน
 • photo ผู้คนร่วมงานอย่างคับคั่งผู้คนร่วมงานอย่างคับคั่ง
 • photo พี่อ้อยประธาน R 12 และคณะกรรมการร่วมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการให้คะแนนพี่อ้อยประธาน R 12 และคณะกรรมการร่วมเตรียมอุปกรณ์สำหรับการให้คะแนน
 • photo งานนี้นำความรู้เรื่องการทำ CPR ง่ายนิดเดียว มาร่วมออกงานด้วย พี่สาคร เต็มที่เลยงานนี้นำความรู้เรื่องการทำ CPR ง่ายนิดเดียว มาร่วมออกงานด้วย พี่สาคร เต็มที่เลย
 • photo น้องหมอ ร่วมแสดง ท่าเต้น ควบม้าของศิลปินเกาหลีน้องหมอ ร่วมแสดง ท่าเต้น ควบม้าของศิลปินเกาหลี
 • photo พี่อ้อย นำทีมนำเสนอผลงานเมนูชูสุขภาพพี่อ้อย นำทีมนำเสนอผลงานเมนูชูสุขภาพ
 • photo อีกชุดการแสดง น่ารักๆๆอีกชุดการแสดง น่ารักๆๆ

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างความสุขในองค์กรผ่านกิจกรรมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

บุคลากร รพ.ระโนด กินข้าวร่วมกัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.จัดประชุมวางแผนกิจกรรมในงานกินข้าวร่วมกันหวั่นเที่ยง 2.บูรณาการทีมพัฒนาคุณภาพในการแสดงกิจกรรม 3.กินข้าวกันหวั่นเที่ยงจัดให้มีการประกวดเมนูอาหารสุขภาพ 4.ทีมพัฒนาฝีมือจัดให้มีการทำการ์ดส่งความรักของฉัน 5.ทีมปรับบุคลิกภาพจัดให้มีการสอนแต่งหน้า 6.ทีมแพทย์แผนไทยจัดให้มีน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(น้ำตรีพลา) 7.ทีมENVส่งเสริมการทำ 5 ส.ในหน่วยงาน 8.ทีม EMS การช่วยฟื้นคืนชีพ

ผลตามแผน

จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด22.7% และในระดับมาก57.7%

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. มีพิธีเปิดโดยทีม young  girl ของโรงพยาบาล
 2. มีการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ผลการประกวดได้ทีมตึกสงฆ์ชือเมนูฟลุดลั้นล้า
 3. มีการนำข้าวมากินกันในสวนกิจกรรมแบ่งปันอาหารกันสร้างสัมพันธ์ฉันท์มิตร
 4. มีการแสดงของน้ององค์กรแพทย์ 5.มีการฝึก CPR

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

1.การประสานงานเรื่องวันจัดมีผู้เสนอให้เลื่อนเพราะเจ้าหน้าที่มีกิจกรรมอย่างอื่น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยpuntipapuntipaเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 11:03:43
แก้ไขโดย twoseadj เมื่อ 9 สิงหาคม 2556 08:56:26 น.

ชื่อโครงการ : โครงการร่วมสร้างโรงพยาบาลระโนดสู่องค์กรแห่งความสุข »

ชื่อกิจกรรม : R12อบรมเรื่องการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 • photo " ผลงานhandmade ทีมีชิ้นเดียว...ไม่เหมือนใครในสามโลก "
 • photo "..การ์ดสายใยรัก..ส่งความรักของฉัน..ให้กับเธอ "
 • photo น้องอรพยาบาลห้องฉุกเฉิน มาร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้น้องอรพยาบาลห้องฉุกเฉิน มาร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
 • photo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์ผลงานของตนเองผู้เข้าร่วมกิจกรรมโชว์ผลงานของตนเอง

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้บุคคากร สามารถประยุกต์วัสดุเหลือใช้นำมาประยุกต์ประดิษฐ์สิงของให้เกิดประโยชน์ในรูปแบการ์ดสื่อรัก
 • สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และองค์กร

กิจกรรมตามแผน

 • จัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมวันแห่งความรัก ในกิจกรรมฐานการ์ดสานใยรัก เพื่อส่งมอบความรักและผูกพันต่อคนพิเศษ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 • จัดกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมวันแห่งความรัก ใน"กิจกรรมฐานการ์ดสานใยรัก ส่งความรักของฉันให้กับเธอ" โดยทีมพัฒนาฝีมือจัดให้มีสอนจัดทำการ์ดจากวัสดุเหลือใช้ ให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ เพื่อส่งมอบความรักและผูกพันต่อคนพิเศษ

ผลตามแผน

 • จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันแห่งความรัก มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด22.7% และในระดับมาก57.7%

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 • บุคลากรที่เข้าร่วมฐานการ์ดสานใยรัก ส่งมอบความรักของฉันให้เธอ" สามารถประดิษฐ์การ์ดจากวัสดุเหลือใช้ ให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ที่มีชิ้นเดียวในสามโลก มอบให้คนพิเศษ สร้างสานความรักระหว่างครอบครัวและองค์กร
 • มีพิธีเปิดโดยทีม young  girl ของโรงพยาบาล
 • มีการประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ผลการประกวดได้ทีมตึกสงฆ์ชือเมนูฟลุดลั้นล้า
 • มีการนำข้าวมากินกันในสวนกิจกรรมแบ่งปันอาหารกันสร้างสัมพันธ์ฉันท์มิตร
 • มีการแสดงของน้ององค์กรแพทย์
 • มีการฝึก CPR

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • สถานที่ประจำฐานซึ่งเป็นซุ้มไม้มีขนาดเล็ก สามารถรับคนได้ประมาณ 4-5 คน/รอบ และต้องใช้เวลาในแต่ละรอบที่ค่อนข้างนาน ทำให้ไม่ไม่สามารถรับบุคลากรได้ทั้งหมด ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00
12 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 14:42:58
แก้ไขโดย marw เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556 15:00:31 น.

ชื่อโครงการ : โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน »

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์
 • photo R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์R3 กิจกรรมที่ 4.1 การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันเด็กนำหนักแรกคลอดน้อยกว่า 2500 กรัม

กิจกรรมตามแผน

การแก้ปัญหาหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์ดำเนินการ ดังนี้ 4.1.1 การให้ความรู้หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่ 4.1.2 การติดตาม ประเมินผลCase ที่พบค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1 ขึ้นทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ที่มีค่า BMI ตำกว่าเกณฑ์ 2 ส่งพบโภชนากรทุกครั้งที่มาบริการกรณที่นำหนักไม่เพิ่ม 3 ส่งพบแทย์เพื่อค้นหาสาเหตุ

ผลตามแผน

ติดตาม Case ที่มารับบริการอย่างต่อเนื่องได้ทุก Case

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:31:03
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:43:54 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมงาน Lab ใน รพ.สต.โซนกลาง

 • photo ท่าบอน...ท่าบอน...
 • photo มุมแล๊ป..บ้านใหม่...มุมแล๊ป..บ้านใหม่...

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานบริการทางห้องปฏิบัติการของ รพสต.

กิจกรรมตามแผน

เยี่ยมการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.ท่าบอน  ผักกูด บ้านใหม่และปากแตระ. มอบหมายให้คุณจิรวรรณ ศรีขวัญและคุณสมใจ  สุขเขียวเป็นผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คุณสมใจสุขเขียวเป็นผู้ลงเยี่ยม มีการของให้จัดวิชาการการวิเคราะห์ผล lab โดยเฉพาะการอ่านผล pap smear

ผลตามแผน

ได้ปฏิบัติตามแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ลงที่ รพสต.ระวะ,บ่อตรุ,วัดสนและปากแตระ -ผลการเยี่ยมดูสถานที่จุดเจาะเก็บเลือดไม่ให้เปิดเผย แนะนำการตรวจเบาหวานปลายนิ้วแทนการส่งตรวจที่โรงพยาบาล เพราะส่วนมากเลือดที่ใส่ใน tube NaF มักจะได้น้อยและเกิด hemolysis แนะนำการใช้เครื่องปั่น Hematocrit การอ่านผลที่ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-การอ่านผลhematocritยังมีความผิดพลาดเกิดจากสาเหตุที่เครื่องอ่านไม่ได้มาตรฐาน ควรจัดซื้อแผ่นอ่าน hematocrit ให้เหมือนกันทุก รพสต.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 14:59:16
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:43:16 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกับรพ.สต.

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรใน รพสตเก็บตัวอย่างในการส่งตรวจวิเคราะห์ได้ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้ง 12 แห่ง วิธีที่เจาะเลือดที่ถูกต้อง วิธีการใช้อุปกรณ์ที่ใส่เลือดชนิดต่างๆ การนำส่งที่มีคุณภาพ

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีผู้เข้าประชุมเพียง 10 แห่งที่เหลืออีก 2 แห่งได้ให้มาฝึกอบรมหน้างานที่ห้องปฏิบัติการในเวลาเจาะเลือด

ผลตามแผน

ได้ปฏิบัติตามแผนกำหนดการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้หน้าที่ที่เข้าฝึกอบรมมีความเข้าใจ 92% (จากแบบสอบถาม)และ ตัวชี้วัด:อัตราการเก็บตัวอย่างใน รพ.สต.ถูกต้องมากกว่า 95% ได้ผลดีขึ้นจากปี 2555=95.2 ในปี 2556 ปฏิบัติได้ 97.5%

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จากการทบทวน เดือนมิถุนายน56 ยังมีความผิดพลาดเนื่องจากใน รพสต.มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้เกิดความผิดพลาดในการเก็บตัวอย่าง ควรมีการอบรมหน้างานสำหรับผู้ที่มารับงานใหม่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunchadakunchadaเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:30:49
แก้ไขโดย kunchada เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:35:04 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : R4-Kunchada-จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาหลวงล่าง

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ เด็กแปรงฟันที่บ้านตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันเพิ่มขึ้น

 2. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง

 3. เด็กมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อทันตสุข

กิจกรรมตามแผน

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ประเมินพฤติกรรมการแปรงฟันและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟันและย้อมสีฟันโดยใช้ Basic fushin
 3. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันในช่องปากทั้งหมดของเด็กว่ามีกี่ซี่ ฟันผุกี่ซี่ ฟันสวยกีซี่

ผลตามแผน

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 24 สิงหาคม 2556 12:25:24
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 24 สิงหาคม 2556 12:34:59 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยม/สอนหน้างานการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์อื่นๆ

 • photo
 • photo
 • photo สอนหน้างาน...สอนหน้างาน...

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้ในการบำรุงรักษาและการใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง

กิจกรรมตามแผน

ทีมช่างลงสอนการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำตึกสงฆ์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ทีมประกอบด้วย คุณพรรณี คุณสุพัตรา คุณสาคร คุณกัมปนาท และคุณมณูญ เข้าเยี่ยมในตึกผู้ป่วยสงฆ์(อายุรกรรม/ศัลยกรรม)

ผลตามแผน

มีการเลื่อนกำหนดการลงเยี่ยมจากวันที่5 เป็นวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เนื่องจาก ผู้เยี่ยมติดภาระกิจอื่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ผลการตรวจเยี่ยม 1.อุปกรณ์การแพทย์ EKG ,Defrib เครื่อง monitor มีการบำรุงรักษาตรวจสอบประจำวัน แต่ควรไม่ควรตรวจสอบเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้นควรมีการสอบ จนท.ในเวรให้มีส่วนร่วม 2.เครื่อง Infusion pump มีใช้ไม่เพียงพอเนื่องจากขาด set สายน้ำเกลือ(ควรแจ้งงานเภสัชจัดซื้อให้เข้ากับเครื่อง) 3.การส่งซ่อมทางโปรแกรมซ่อมไม่ได้รับการซ่อมเพราะไม่ได้บันทึก 4.วางเครื่องปั่น HCT ใกล้ประตูเกินไป ควรวางห่าง 30 ซม.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การตรวจสอบเครื่องมือ ควรตรวจสอบทุกวันทุกเวรและจนท.ทุกคนควรมีการตรวจสอบด้วย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 15 กันยายน 2556 18:20:49
แก้ไขโดย marw เมื่อ 15 กันยายน 2556 18:23:06 น.

ชื่อโครงการ : โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน »

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 2.2 จัดบุคลากรของงานสุขภาพชุมชนลงตรวจ Pap Smear กลุ่มหญิงอายุ 30 – 60 ปีที่ปฏิเสธไม่ต้องการทำ Pap Smear ในวันพฤหัสบดี

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความครอบคลุมผล Pap Smear ในอำเภอระโนด

กิจกรรมตามแผน

จนท.ของงานสุขภาพชุมชนไม่ได้ลงปฏิบัติงานตามแผนเนื่องจาก จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ผลตามแผน

จนท.ของงานสุขภาพชุมชนไม่ได้ลงปฏิบัติงานตามแผนเนื่องจาก จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

จนท. รพสต.ต้องการทำ pap smearในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเอง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 กุมภาพันธ์ 2556
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยmarwmarwเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:15
แก้ไขโดย marw เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:15 น.

ชื่อโครงการ : โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน »

ชื่อกิจกรรม : R3 กิจกรรมที่ 7.1 การปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG ในแผนกห้องคลอดและหลังคลอด

 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพในการดูแลมารดาและทารกในแผนก้องคลอดและหลังคลอด 2 เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกห้องคลอดและหลังคลอด

กิจกรรมตามแผน

ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

มีแนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ผลตามแผน

ได้แนวทางปฏิบัติ ( CPG ) และ CNPG จำนวน 3 เรื่อง 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่สามารถใช้ CPG  และ CNPG จำนวน 3 เรื่องหลังปรับปรุงในการดูแลมารดาหลังคลอดในเรื่องดังนี้ 7.1.1.  LBW 7.1.2  BA 7.1.3  PPH

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 24 สิงหาคม 2556 12:59:09
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 13 กันยายน 2556 10:39:32 น.

ชื่อโครงการ : โครงการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : ซ้อมแผนอัคคีภัย

 • photo เตรียมอบรม...เตรียมอบรม...
 • photo ตั้งใจจัง...ตั้งใจจัง...
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

คุณภาพกิจกรรม : 2

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการจัดทำมาตรการป้องกันและตรวจตรา  เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
 2. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
 3. เพื่อจัดทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถควบคุมสภาพการณ์ได้ดีที่สุด
 4. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุให้กลับสู่สภาว

กิจกรรมตามแผน

มีการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยปีละครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

ดำเนินการซ้อมแผนในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 

ผลตามแผน

มีการวางแผนการระงับอัคคีภัย ตั้งแต่การอบรม จนท.ให้ความรู้การระงับอัคคีภัย การดับเพลิงด้วยเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิง  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายเครื่องมือที่สำคัญการแจ้งเหตุ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ลำดับกิจกรรม 1.อบรมให้ความรู้แก่ จนท.ในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัยในวันที่ 5 สิงหาคม2556ทั้งเช้าและบ่าย โดยทีมงานวิทยากรภายนอกและทีมหน่วยงานดับเพลิงของเทศบาลระโนด 2.มีการซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 ผลการซ้อมแผน -.1.แผน 1 เกิดเพลิงไหม้ในหน่วยงาน-ใช้เครื่องดับเพลิงได้ถูกต้อง -2.แผน 2 ผู้เกิดเหตุรายงานมาที่ ER  การเปิดหวอเป็นสัญญาณเริ่มแผน 2 -3.แผน 3 ผอ.รับผิดชอบสั่งตัดกระแสไฟฟ้า ออกซิเจน  พิจารณาตัดตามความจำเป็นในเฟส 1,2,และ3 -4.• ทีมอพยพ ย้ายเครื่องมือตามลำดับ ย้ายผู้ป่วย -5.• ทีมจัดหาและสนับสนุน -6.• ทีมสื่อสาร

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-1.การประกาศแผน 2 ล่าช้าเปิดหวอไม่ถูก ไมโครโฟนหลุด ใช้การไม่ได้ ควร • ฝึกลองใช้อุปกรณ์ในบุคลากร ER ทุกคน
• กำหนดผู้รับผิดชอบโฟนชัดเจน
-2.ไฟ Emergency ติดไม่หมดทุกดวง -3.ทีมอพยพ - การติดต่อพนักงานเปลเพื่อเคลื่อนย้ายใช้การไม่ได้ -จุดอพยพ ไม่มีการซ้อมจริง -การเคลื่อนย้าย ทางหนีไฟไม่มีแสงสะท้อนทำให้บริเวณทางเดินหน้าบริหารมองไม่เห็น -ขาดการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็น -หน่วยไตเทียม ยังไม่มีการประสาน และเตรียมความพร้อม -4.ไทีมจัดหาและสนับสนุนม่มีการบันทึกข้อมูล ยังไม่มีแบบฟอร์ม -5.ทีมสื่อสาร มีความล่าช้า โทรไปดับเพลิงล่าช้าประมาณ 10 นาที ปัญหาทางเข้า ยามรออยู่ด้านหน้าว่าไม่สามารถเข้าได้ -ไม่ได้สื่อสารเมื่อมีการเปลี่ยนแผน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 500.00 500.00 0.00 2,000.00 6,000.00
5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunchadakunchadaเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:22:22
แก้ไขโดย kunchada เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:32:27 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : R4-Kunchada-จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาหลวงบน

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ เด็กแปรงฟันที่บ้านตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันเพิ่มขึ้น

 2. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง

 3. เด็กมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อทันตสุข

กิจกรรมตามแผน

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ

 2. ประเมินพฤติกรรมการแปรงฟันและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟันและย้อมสีฟันโดยใช้ Basic fushin
 3. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันในช่องปากทั้งหมดของเด็กว่ามีกี่ซี่ ฟันผุกี่ซี่ ฟันสวยกีซี่

ผลตามแผน

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunchadakunchadaเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:16:27
แก้ไขโดย kunchada เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:33:07 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : R4-Kunchada-จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบบัว

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ เด็กแปรงฟันที่บ้านตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง
 3. เด็กมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อทันตสุขภา

กิจกรรมตามแผน

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ประเมินพฤติกรรมการแปรงฟันและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟันและย้อมสีฟันโดยใช้ Basic fushin
 3. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันในช่องปากทั้งหมดของเด็กว่ามีกี่ซี่ ฟันผุกี่ซี่ ฟันสวยกีซี่

ผลตามแผน

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 31

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00-15.30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยgu_rugu_ruเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556 19:24:13
แก้ไขโดย gu_ru เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556 19:46:35 น.

ชื่อโครงการ : โครงการความเป็นเลิศด้านระบบงานที่สำคัญ (ระบบยา) ในโรงพยาบาล »

ชื่อกิจกรรม : ทบทวนรายการยาความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล และระบบการจัดการยาความเสี่ยงสูง

 • photo ทบทวนรายการยาความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล และระบบการจัดการยาความเสี่ยงสูงทบทวนรายการยาความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล และระบบการจัดการยาความเสี่ยงสูง

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาความเสี่ยงสูง

กิจกรรมตามแผน

 1. ทบทวนรายการยาความเสี่ยงสูง
 2. วางระบบการจัดการยาความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

เป็นการระดมสมองทบทวนผลการดำเนินงานยาความเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา จากตัวแทนแต่ละหน่วยบริการจำนวน 9 คน เสนอให้มีการทบทวนคู่มือยาความเสี่ยงสูง ป้ายเตือน critical point และป้ายการเตรียม/การบริหารยา ไว้ ณ จุดเตรียมยาของแต่ละหน่วยงาน

ผลตามแผน

 1. มีรายการยาความเสี่ยงสูงปี 2556
 2. วิธีปฏิบัติการจัดการยาความเสี่ยงสูง

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. รายการยาความเสี่ยงสูงปีี 2556 จำนวน 7 รายการ ได้แก่

- Adrenaline - Dopamine inj. - 10% และ 50% Magnesium inj. - Morphine inj. - Pethidine inj. - Potassium Chloride inj.
- Warfarin 3, 5 mg. 2. ข้อสรุป/ข้อตกลงแนวทางการจัดการยาความเสี่ยงสูง 3. มีคู่มือยาความเสี่ยงสูง ปี 2556 4. ป้ายเตือ critical point
5. ป้ายการเตรียม/การบริหารยา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 • ที่ประชุมพบว่าเจ้าหน้าที่ัยังขาดความรู้/ความตระหนักเกี่ยวการจัดการยาความเสี่ยงสูง อาจต้องเพิ่มเติมเรื่องของการจัดอบรมวิชาการ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานมาเล่าสู่กันฟังให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunchadakunchadaเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:09:48
แก้ไขโดย kunchada เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:33:24 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : R4-Kunchada-จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเ็ด็กเล็กท่าบอน

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ เด็กแปรงฟันที่บ้านตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง
 3. เด็กมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อทันตสุขภา

กิจกรรมตามแผน

1.ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ 2.ประเมินพฤติกรรมการแปรงฟันและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ 2.ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟันและย้อมสีฟันโดยใช้ Basic fushin
3.ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันในช่องปากทั้งหมดของเด็กว่ามีกี่ซี่ ฟันผุกี่ซี่ ฟันสวยกีซี่

ผลตามแผน

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 23

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยอ้อย_LABอ้อย_LABเมื่อ 1 สิงหาคม 2556 11:33:50
แก้ไขโดย อ้อย_LAB เมื่อ 1 สิงหาคม 2556 15:38:55 น.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ »

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมงาน Lab รพ.สต.โซนใต้

 • photo มุมแล๊ป..วัดเบิก(ระวะ)...มุมแล๊ป..วัดเบิก(ระวะ)...
 • photo ห้องเจาะเลือด บ่อตรุ...ห้องเจาะเลือด บ่อตรุ...
 • photo มุม แล๊ป วัดสน...มุม แล๊ป วัดสน...
 • photo โต๊ะเจาะเลือด พังยาง...โต๊ะเจาะเลือด พังยาง...

คุณภาพกิจกรรม : 4

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนางานบริการทางห้องปฏิบัติการของ รพสต.

กิจกรรมตามแผน

เยี่ยมการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล..

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

1.ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบในโซนใต้คือ คุณสมใจ สุขเขียวและคุณฮาสนะห์ เจะสนิ 2. 3.

ผลตามแผน

ได้ทำตามแผนที่วางไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง

ได้ลงที่ รพสต.ระวะ,บ่อตรุ,วัดสนและพังยาง -ผลการเยี่ยมดูสถานที่จุดเจาะเก็บเลือดไม่ให้เปิดเผย แนะนำการตรวจเบาหวานปลายนิ้วแทนการส่งตรวจที่โรงพยาบาล เพราะส่วนมากเลือดที่ใส่ใน tube NaF มักจะได้น้อยและเกิด hemolysis แนะนำการใช้เครื่องปั่น Hematocrit การอ่านผลที่ถูกต้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-การอ่านผลhematocritยังมีความผิดพลาดเกิดจากสาเหตุที่เครื่องอ่านไม่ได้มาตรฐาน ควรจัดซื้อแผ่นอ่าน hematocrit ให้เหมือนกันทุก รพสต.

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunchadakunchadaเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 10:59:57
แก้ไขโดย kunchada เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:33:39 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : R4-Roseenah-จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ เด็กแปรงฟันที่บ้านตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง
 3. เด็กมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อทันตสุขภา

กิจกรรมตามแผน

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ประเมินพฤติกรรมการแปรงฟันและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟันและย้อมสีฟันโดยใช้ Basic fushin
 3. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันในช่องปากทั้งหมดของเด็กว่ามีกี่ซี่ ฟันผุกี่ซี่ ฟันสวยกีซี่

ผลตามแผน

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 32

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 มกราคม 2556 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยspypigspypigเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:00:31
แก้ไขโดย spypig เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 14:05:25 น.

ชื่อโครงการ : โครงการวัยใสรู้ทัน วัยเจริญพันธุ์มีครรภ์ปลอดภัย ใส่ใจลูกรักและพิทักษ์สิทธิตน »

ชื่อกิจกรรม : R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1

 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1
 • photo R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1R3 ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 1

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

คุณสุภาพ สิกขาพันธ์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รพสต.ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

กิจกรรมตามแผน

ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด้ก 2 เดือน / ครั้ง ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 6.2.1 KM เรื่องแม่และเด็ก 6.2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะเสี่ยง 6.2.3 วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ 6.2.4 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส 6.2.5 การดูแลหญิงหลังคลอดและทารกหลังคลอด 6.2.6 ความรู้เรื่องการตรวจภายในของสตรี

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

คุณสุภาพ สิกขาพันธ์ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รพสต.ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

ผลตามแผน

การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 งานอนามัยแม่และเด็กเจ้าหน้าที่เข้าฟังวิชาการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice ทุก รพสต.

ผลที่เกิดขึ้นจริง

เจ้าหน้าที่รพสต.เข้าฟังวิชาการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กในเรื่อง การทำ CQI R2R การเขียนเรื่องเล่า บทความและ Best Practice

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 มกราคม 2556 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยyurapanyurapanเมื่อ 29 มกราคม 2556 14:48:44
แก้ไขโดย yurapan เมื่อ 29 มกราคม 2556 14:55:07 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษาดี มีมาตรฐาน ผู้ใช้บริการปลอดภัย »

ชื่อกิจกรรม : R5ประชุมติดตามตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงาน

 • photo R5ประชุมติดตามตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานR5ประชุมติดตามตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงาน
 • photo R5ประชุมติดตามตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานR5ประชุมติดตามตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงาน
 • photo R5ประชุมติดตามตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงานR5ประชุมติดตามตัวชี้วัด และแผนการดำเนินงาน

คุณภาพกิจกรรม : 3

วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน Roadmap ที่ 5
 2. ปรับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
 3. ปรับวิธีการเก็บข้อมูล
 4. ติดตามแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงาน Roadmap ที่ 5
 2. ปรับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
 3. ปรับวิธีการเก็บข้อมูล
 4. ติดตามแผนการดำเนินงาน

ผลตามแผน

 1. คณะทำงาน Roadmap ที่ 5 ทราบแนวทางการดำเนินงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน
 2. มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดชัดเจน
 3. มีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง Roadmap
 4. มีแผนการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. คณะทำงาน Roadmap ที่ 5 ทราบแนวทางการดำเนินงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน
 2. มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดชัดเจน
 3. มีการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทั้ง Roadmap
 4. มีแผนการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ผู้รับชอบเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 มกราคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยkunchadakunchadaเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 10:36:27
แก้ไขโดย kunchada เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 11:33:53 น.

ชื่อโครงการ : โครงการรักษ์ฟัน รักษ์สุขภาพ »

ชื่อกิจกรรม : R4-Roseenah-จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางหรอด

คุณภาพกิจกรรม : 1

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ เด็กแปรงฟันที่บ้านตอนเช้าและก่อนนอนทุกวันเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง
 3. เด็กมีความถี่ในการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อทันตสุขภา

กิจกรรมตามแผน

1.ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ

2.ประเมินพฤติกรรมการแปรงฟันและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

 1. ให้ความรู้เรื่องฟันผุ การรักษาและการป้องกัน อาหารโซนสี ฝึกทักษะการแปรงฟันถูกวิธี ฝึกตรวจฟันผุ
 2. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็ก ตรวจความสะอาดหลังการแปรงฟันและย้อมสีฟันโดยใช้ Basic fushin
 3. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันในช่องปากทั้งหมดของเด็กว่ามีกี่ซี่ ฟันผุกี่ซี่ ฟันสวยกีซี่

ผลตามแผน

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้ อย่างน้อยร้อยละ ๗๐
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ ๗๐

ผลที่เกิดขึ้นจริง

 1. ผู้ปกครองแปรงฟันให้เด็กได้สะอาดและสามารถทดสอบความสะอาดหลังการแปรงฟันได้
 2. ผู้ปกครองนับจำนวนซี่ฟันที่ผุของเด็กได้ถูกต้อง ร้อยละ 39

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่าย
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00