โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ความรู้

แนวทางการบริหารยาฉีดที่มีความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาลระโนด

by twoseadj @October,29 2012 12.46 ( IP : 113...69 ) | Tags : ความรู้
  • photo  , 400x358 pixel , 46,292 bytes.
  • photo  , 191x263 pixel , 8,266 bytes.
  • photo  , 240x180 pixel , 4,589 bytes.
  • photo  , 202x249 pixel , 2,789 bytes.ชื่อยาข้อบ่งใช้/ขนาดยาในผู้ใหญ่/วิธีฉีดสารละลายที่ใช้เตรียมวิธีเตรียมระยะเวลาที่ฉีดข้อควรระวังอื่น
Acetycyteine(Fluimucil) 300 mg/ml -antidote ยา paracetamol 300mg/kg แบ่งให้ 3 ครั้ง

-IV infusion ยากินให้ 140 mg/kg
D5W

ในเด็กลด fluid ตามอายุ

-หลังละลายและเจือจางเก็บได้ 24 ชม.
ครั้งที่ 1:150 mg/kg in 200 ml

ครั้งที่ 2:50 mg/kg in 500 ml

ครั้งที่ 3:100 mg/kg in 1000 ml
ครั้งที่ 1:15 นาที

ครั้งที่ 2:4 ชม.

ครั้งที่ 3:16 ชั่วโมง
-หลังละลายและเจือจางเก็บได้ 24 ชม.
-ควรให้หลังได้รับยา paracetamol overdose ภายใน 8-15 ชม.
-วิงเวียน,หนาวสั่น หลอดลมตีบ ปวดศรีษะ หูอื้อ ผื่นคัน
-เกิด anaphylactic reaction ได้น้อย (อาจเกิด anaphylatiod หาก drip เร็วเกินไป)

-USFDA  Preg Cat B
Acyclovir(Zovirax)500 mg -Antivirus  5-10 mg/kg ให้นานกว่า 1 ชม. ทุก ๆ 8ชม.
-IV infusion ในเด็ก  คิดตามพื้นที่ผิว  250 mg/m2 ให้5mg/kg และ500 mg/m2 ให้10 mg/kg
D5W,D5S/2,D5S/4,D5S,NSS,RINGER ละลาย: 500 mg ในน้ำกลั่น 10 ml (1 gm ในน้ำกลั่น20 ml) ช้าๆภายใน 60นาทีเพื่อทำลาย renal tubular น้อยที่สุด-หลังละลายควรใช้ภายใน 12 ชม=อุณหภมิห้อง
-หลังเจือจางใช้ภายใน 24 ชม=ห้อง สามารถนำมาใช้ได้อีก
-ให้นานเพียงพอ(2000-3000 ml/วัน) ป้องกัน crystaluria ในช่วง 2 ชม.แรก
- ลดขนาดยาและเพิ่มช่วงระยะเวลาให้ในคนไข้ที่มี Cr clerance 50 ml/min/1.73m2 หรือน้อยกว่า
-USFDA  Preg Cat B
Adrenalin 1 mg/ml -Amaphylaxis,Cardiac resuscitation
- Anphylaxis 0.1-0.5 mg ทุก 5 นาที
-Cardiac resuscitation :0.5 - 1 mg ทุก 5 นาที SC,Directed IV,Iv infusion
D5W,D10W,D5S/2 D5S,0.45% Na Cl NSS,RINGER Sc,Direct IV : เจือจางให้ได้ 1:10000 โดยนำยา 1 mg (1ml)+NSS 10 ml
-Infusion : เจือจางในสารละลาย 250 - 500 ml
Direct IV 5 - 10นาที
- Infusion:1-10 mg/นาที
-ใช้ 20ml IV flush

-สารละลายสีน้ำตาลห้ามใช้

- USFDA  Preg Cat C
Amikacin (Amikin) 500mg/2ml -Antibiotic (amminoglycoside)- 5-7.5 mg/kg ทุก 12 ชม. total daily dose ไม่เกิน 15 mg/kg. หรือ 1.5 gm ในคนอ้วน
-IM,Intermittent IV
D5W,D10W,NSS ,D5S,D5S/2,RINGER เจือจางในสารละลายที่ใช้ได้ 100-200 ml 30-60 นาที -คงตัว 24 ชม.อุณหภูมิห้อง
-ระวังการใช้ในคนไข้โรคไต,โรคตับ,สูงอายุ ให้ยาขนาดสูง ๆ และนาน,คนไข้ขาดน้ำ
-และตรวจสอบการได้ยินของหู
- USFDA  Preg Cat D
Amoidarone(Cordarone)150mg/3ml -Antiarrthhythmic drug 1000mg ใน 24 ชมแรก IV infusion D5W Rapid,Slow,และ Maintenanceใช้150,360,540 mg ใน D5W จำนวน 100,200,300 ตามลำดับ 15,1,0.5 mg /นาทีตามลำดับ
1.5 mg/min เวลา 10 นาที
1 mg/min เวลา>6ชั่วโมง
0.5 mg/min>18 hr
-ถ้าสารละลายเจือจางบรรจุในภาชนะพลาสติกPVC ควรใช้ภายใน2 ชม.
-ถ้าสารละลายเจือจางบรรจุในภาชนะแก้วควรใช้ภายใน 24 ชม.
--ระวังการใช้ในคนท้อง,ใช้ร่วมกับยาที่ทำให้เกิด torsades de  pointes
-USFDA  Preg Cat D
Lincomycin (Lingo) 600mg/2 ml -Antibiotic1-2 g/day ไม่เกิน 8 g/day IM, IV Infusion D5S,D10S,D5W, D10W,RINGER เจือจาง : 1 amp ในสารละลายที่ใช้ได้อย่างน้อย 250 ml 1 ชั่วโมง - หลังเจือจางแล้วควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง
- USFDA Preg CatB
Magnesium sulfate 10% 10 ml
50% 2 ml
-management  eclampsia or preeclampsia 1-4 g IV infusion ตามด้วย 4 หรือ 5 gm IMทุก 4 ชม Or1-4 gIV ตามด้วย 1-2 g/ชม IV infusion
Direct IV,IV Infusion ,IM
NSS,D5W, RINGER Direct IV : เข้มข้น 10% ไม่ต้องเจือจาง
Intermittent IV : กันชัก - เจือจาง 4 g ในสารละลายที่ ใช้ได้ 250 ml เสริม mg - เจือจาง 5 g ใน สารละลายที่ใช้ได้ 1000 ml
Direct IV : ใช้ในขนาดconc¸20%(200mg/ml) ห้ามให้เกินขนาด1.5 ml ของ 10%Mgso4 ต่อนาที(150mg/นาที) Maximum rate of infusion:2gm/ชมป้องกัน hypotension
-เก็บที่อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิไม่เกิน 40C ห้ามใส่ในตู้เย็นจะตกตะกอน ห้ามผสมรวมกับ fat emulsion,calcium gluceptate, clindamycin,tolbutamine,hydrocortisone(same syringe),nafcillin,polymixin B,pracain hydrochloride, tetracyclines, thiopental monitor:BP,serum Mg(ป้องกันoverdose),,diarrhea,arrthymias,hypotension,CNS

-USFDA  Preg Cat B
Meropenem 1 g -Antibiotic ,Carbapenem 500 mg - 2 g ทุก 8 ชม. ตามความรุนแรงของโรค
Direct IV,IV Infusion
NSS,D5W,D10W,D5S,Ringer Direct IV : ละลายด้วย SWFI ให้ความเข้มข้น 50mg/ml
IV Infusion : ละลายในสารละลายที่ใช้ได้ 50 - 200ml
Direct IV : 3-5 นาที (ปริมาณ 5-20 ml)
Infusion : 15- 30 นาที
-สารละลายที่ใช้สำหรับ Direct IV คงตัว 2 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง และ 12 ชม เมื่อใส่ในตู้เย็น

-หากสารละลายที่ใช้ Infusion เป็น D5W มีความคงตัวต่ำ คืออุณหภูมิห้อง 1 ชม. และ 6 ชม. เมื่อเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็น NSS จะมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง 4 ชม และในตู้เย็น 24 ชม
-USFDA  Preg Cat B
Metoclopramide(Plasil) 10 mg/2ml -Antiemetic,Gastroprokinetic agent 10 mg or 1-2 mg/kg 30 min before Chemotherapy and every 2-4 hr .Total(5-10mg/kg) daily
IM,Direct IV, Intermittent IV
D5W,D5S/2,D5S,RINGER IM,Direct IV : ไม่ต้องเจือจาง
Intermittent IV : ขนาด> 50mg เจือจางในสารละลายที่ใช้ได้อย่างน้อย 50 ml
IM,Direct IV : 1-2 นาที เพื่อลดการเกิด restlessness จากการฉีดยาเร็ว
Intermittent IV : อย่างน้อย 15 นาที
-หลังจากเจือจางแล้วเก็บในภาชนะป้องกันแสง
-คงตัว 48 ชม และ 24 ชมที่ภาวะไม่ได้ป้องกันแสง
-ให้ก่อนให้ chemotherrapeutic agent อื่น ครึ่งขั่วโมง
-USFDA  Preg Cat B
Metronidazole 500 mg/100ml(0.5%100ml ) -Antibiotic, Antiamoebic,anaerobic Load 1 g (ถ้าต้องการ) ตามด้วย 500 mg ทุก 8 ชม. IV Infusion NSS,D5W,RINGER ละลายในน้ำกลั่น,NSS 4.4ml แล้วเจือจางต่อให้ความเข้มข้นไม่เกิน 8/ mg/ml Slow infusion แต่ละ single dose อย่างน้อย 1 ชม. -หลังเจือจางแล้วควรเก็บให้พ้นแสง หากแช่ในตู้เย็นตัวยาอาจตกผลึกได้ แต่ผลึกนี้จะละลายได้เองเมื่ออุ่นขึ้นและจะสามารถใช้ได้ แนะนำให้เก็บที่ 15-30 องศา ไม่ควรเก็บในตู้เย็น ).ใช้ภายใน 24 ชม.
-USFDA  Preg Cat B
Morphine sulphate 10 mg/ 10ml -Analgesic,Narcotic IV,IM ,SC: 10 mg ทุก 4 ชม (range 5-20mg) IV,SC continuous
Infusion : 0.8-10 mg/hr อาจเพิ่มได้ถึง 80 mg /hr
Eqidural : 5 mg in lumbar region ถ้ายังไม่ดีขึ้นฉีดอีก 1-2 mg
Intrathecal : 0.2 - 1 mg/dose ไม่ควรมีการฉีดซ้ำ
Ringer,D5W, D10W,NSS,Dextran,Ringer,D-S,0.45 %,NaCI Direct IV : เจือจางด้วยน้ำกลั่น NSS อย่างน้อย 5 ml
Infusion : เจือจางต่อด้วยสารละลายที่ใช้ได้ให้ได้ความเข้มข้น 0.1-1mg/ml in D5W
Direct IV : 2.5 - 15 mg ฉีดช้าๆ4-5 นาที
Infusion = 0.8-10 gm/hr
Maintainance : ขนาดยาขึ้นกับอาการ 0.8 - 150 mg/ml
- หากยาสลายตัวจะเกิดสีเหลืองหรือน้ำตาล
- เก็บให้พ้นแสง
- การให้อย่างรวดเร็วอาจทำให้กดการหายใจ ,ความดันโลหิตต่ำได้ และคนไข้อาจจะถึงตายได้
-Monitor: pain relief,respiratory and mental status,BP
- USFDA Preg CatC:D if used for prolonged period or in high dose at term
Naloxone 0.4 mg/ml -Antidote morphine Opiate intoxication; birth< 20 kg: 0.1 mg/kg repeat 2-3 min repeat every 2-3 min
Sc,IM,Direct IV,IV Infusion
NSS,D5W Direct IV : ไม่ต้องเจือจางในราย opiod overdose หรือเจือจางด้วยน้ำกลั่น ,NSS 10 ml ในรายระบบหายใจถูกกด opiod IV
Infusion : เจือจางด้วยสารละลายที่ใช้ได้
- 0.4 mg/ 15 นาที ในราย opiod overdose
- 0.5 ml/2 นาทีในรายระบบหายใจถูกกดจาก opiod
- การให้เข้า IV จะเป็น route ที่นิยมมากที่สุด
- หลังจากละลายแล้วสารละลายมีความคงตัว 24 ชม
USFDA  Preg Cat B
Neostigmine (Prostigmine) 12.5 mg/5ml -Acetylcholinesterase inhibitor 0.25 -1 mg ทุก 3 - 6 ชม
IM,Direct IV
NSS ไม่ต้องเจือจาง อาจให้ผ่าน Y-tube หรือ 3 – way stopcock 0.5 mg/นาที - หากให้ IV จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
- Monitor pulse, respiratory rate และ blood pressure เก็บยาได้ 24 ชม
-USFDA  Preg Cat C:D
Nitroglycerin(Glyecryl trinitrate) 50 mg/10 ml -Antiangina agent Dosage variable IV Infusion NSS,D5W เจือจางในสารละลายที่ใช้ได้ในความเข้มข้น 50-200 mcg/ml ไม่ควรเกิน 400 mcg/ml เริ่มด้วย 5 mcg/min เพิ่มทีละ 5 ทุก 3 นาทีจนถึง 20 mcg/นาที ถ้าการตอบสนองไม่ดีให้เพิ่มทีละ 10 และ 20 mcg/นาที - หลังเจือจางแล้วคงตัว 48 ชม ที่อุณหภูมิห้องในตู้เย็น7วัน Tolerance อาจเกิดขึ้นถ้าให้มากกว่า 12-24 ชม
- ควรบรรจุในภาชนะแก้วจะถูกดูดซับจาก plastic PVC
-USFDA  Preg Cat C
Omeprazole sodium -PPIs 40 mg OD เพื่อควบคุม pH - 4 ถ้า severeเริ่ม 80 mg bolus+40 mg ทุก 8-12 ชม จน ครบ72 ชม จึงให้ 40 mg OD หรือยากิน IV NSS ละลายด้วยตัวทำละลายที่ให้มา 40 mg ใน 3 นาทีหากให้ในอัตราที่เร็วเกินไปอาจปวดหรือเกิดหลอดเลือดอักเสบได้ - หลังจากละลายแล้วเก็บได้นาน 4 ชม
- ให้ช้าๆเพราะอาจจะเกิด Plebitisได้
-USFDA  Preg Cat B
Oxytocin(Syntocinon) 10 u/ml -Oxytocic agent 10 units
IV Infusion
D5W,D10W,0.45 NaCI,Dextrose/saline เจือจาง 1 ml (10 unit) ลงในสารละลายที่ใช้ได้.1000 ml.ให้มีoxytocin 10 milliunits/ml rotate to mix 1-2 milliunit/min เพิ่มทุก 15 นาที ขนาดสูงสุด 20 milliunit/min - ควรใช้ infusion pump และ monitor BPอาจเกิด hypotension, cardiac arrhythmia uterine rupture
-เก็บที่ 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง อยู่ได้30วันmonitor :fluid intakeและ output
-USFDA  Preg Cat X
Paracetamol 300 mg/2ml -Analgesic 300 mg ทุก 6 ชม IM - - -ถามประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยก่อนฉีด

-USFDA  Preg Cat B
Pancuronium Bromide (Pavulon) -Neuromuscular blocker agent 0.04-0.1 mg/kg
Direct IV,Intermittent IV
NSS,D5S,D5W,RINGER Direct IV : ไม่ต้องเจือจาง
Infusion : เจือจางในสารละลายที่ใช้ได้
Direct IV : ให้ทุก 20-60 นาทีตามต้องการ
Infusion : ตามการตอบสนองของผู้ป่วย
- ใส่ในตู้เย็นแต่ที่อุณหภูมิห้องสามารถคงตัวได้นาน 6 เดือน ห้ามผสมรวมกับ diazepam
- หลังจากเจือจางแล้วคงตัว 48 ชั่วโมง
- Monitor Heart rate,BP,Ventilation status,Cardiac etc.

-USFDA  Preg Cat C
Penicllin G Benzathine 1,200,000 U -Antibiotic1.2-2.4 mu single dose IM - 1.2 mu ในน้ำกลั่น 3.6 ml - - หลังละลายแล้วควรใช้ภายใน 24 ชม
- USFDA  Preg Cat B
Penicillin G sodium(Benzyl penicillin,Penicillin G,PGS)1,000,000 U, 5,000,000 U 2- 24 mu/day in divided doses every 4hr (mu=million unit) IM,IV Infusion NSS,D5W,SWI IM : เข้มข้นไม่เกิน 100,000 u/mlละลาย : 1 muและ 5 mu ในน้ำกลั่นหรือสารละลาย ที่ใข้ได้ 50 ml เจือจาง : ในสารละลายที่ใช้ได้ 1,000 ml - 2,000 ml Intermittent IV : 1-2 ชม. การให้อย่างรวดเร็วหรือมากเกินไปอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลย์ของ electrolyte หรือชักได้ IV
Infusion : ตลอด 24 ชั่วโมง
-หลังละลายแล้วควรใช้ภายใน 7 วัน ตู้เย็น
-หลังเจือจางแล้วควรใข้ภายใน 24 ชม. ที่อุณหภูมิห้อง
--ระวังการใช้ในคนท้อง,ใช้ร่วมกับยาที่ทำให้เกิด torsades de  pointes

-เปลี่ยนที่ฉีดทุก 48 ชม เพื่อป้องกัน phlebitis
-USFDA  Preg Cat B
Phenytoin(Dilantin) 250 mg/ 5ml -Anticonvulsant Loading : 15-20 mg/kg ครั้งเดียวหรือแบ่งให้ตามด้วย 100 mg/dose ทุก 30 นาที ขนาดสูงสุด 1.5g/day
Maintenance : 300 mg/day (5-6 mg/kg)แบ่งให้ 3 ครั้ง
Direct IV , Intermittent IV
NSS Direct IV : ไม่ต้องเจือจาง
Infusion : เจือจางใน NSS ไม่ เกิน 50 ml จะดีที่สุด หรือเจือ จางโดย total volume ไม่เกิน 100 ml
Direct IV : ไม่เกิน 50 mg/ นาที ถ้าให้เร็วเกินไปจะทำให้เกิด Severe hypotension
1.5 mg/min เวลา 10 นาที
Intermittent IV : 4 ชั่วโมง ในอัตราที่ ไม่เกิน 50 mg/นาทีควรให้ NSS flush ใน เข็มที่ให้เพื่อป้องกันการระคายเคืองเส้นเลือด
-เมื่อเจือจางแล้วควรใช้ทันที ไม่ควรแช่ตู้เย็นเพราะทำให้ยาตกตะกอน
-ให้ Intermittent IV กรณี dose > 1 g
-ระวังการตกตะกอนของยา ละลายแล้วนำมาใช้ได้
- ถ้าน้ำยามีสีเหลืองอ่อน,ใส สามารถใช้ได้หลีกเลี่ยง
การฉีด IMเพราะจะปวดมาก monitor:BP, EKG Vitalsign(IVused), plasma phynytoin level,CBC,LFT ถ้าขนาดยามากกว่า 300 mg หรือ 50 mg/min
-USFDA  Preg Cat D
Potassium chioride Electrolyte supplement 40 mEq /m2/day Intermittent IV D5S,D5S/2,D5W,D10W,RINGER เจือจางในสารละลายที่ใช้ได้ 100-1,000 ml 10-20 mEq /ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินให้ 40 mEq/hr -เมื่อเจือจางแล้วคงตัว 24 ชั่วโมง.KCl 80 mEq/L ในD5Wที่มีsilica+aluminiumจะตกตะกอน
- USFDA Preg CatA
Pralidoxime Chioride  (2 -PAM) 1 g -Antidote,Anticholinesterase 1-2 g
Direct IV,IV Infusion
NSS Direct IV : 1 g ละลายในน้ำกลั่น 20 ml หรือไม่ต้องเจือจางในผู้ป่วยที่ pulmonary edema
IV Infusion : เจือจางใน NSS อย่างน้อย 100 ml
Direct IV : 1 g/ 5 นาที การให้เร็ว ๆ จะทำให้เกิด laryngospasm, muclerigidity หรือ tachycardia
IV Infusion: 1 dose ใน15-30 นาที
-วิธี Direct Iv ใช้เฉพาะกรณีผู้ป่วยมี pulmonary edema หรือให้วิธี Infusion ไม่ได้ เมื่อเตรียมแล้วควรใช้ทันที
-ควรใช้ภายใน 24 ชม หลังจากผู้ป่วย   กินยาสารพิษ
-Monitor HR,RR,BP,continuous EKG
Tazocin(Piperacillin4g+Tazobactam 500mg) 1. ใช้เป็น empiric therapyสำหรับ nosocromial pneumonia, skin and soft tissue infection และ febrile neutropenia
2. ใช้เป็น specific therapyสำหรับ nosocromial infection  เมื่อพิสูจน์เชื้อได้
3. ใช้ในกรณีพิเศษตามคำแนะนำของแพทย์
ขนาดยาที่ใช้ในเด็ก 12ปี และ ผู้ใหญ่ 4.5 g  IV q 8 hr
D5W, 5%N/2, NSS, SWFI, BWFI เจือจางใน D5W, NSS or
SWFI ให้ได้ปริมาตร 50-150 mL (SWFI ปริมาตรมากที่สุดไม่ควรเกิน 50 mL)
- 4.5 g IV ทุก 8 ชม.
- Slow direct IV 3-5 นาที
- Infusion 20-30 นาที
เก็บในตู้เย็นได้ 24 ชั่วโมง(ในsyringe) และควรเก็บในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25oC
Ranitidine(Xanidine,Ranidine) 500 mg/2 ml -Histamine H2 Antagonist
IM/IV: 50 mg/dose ทุก 6-8 ชม. ไม่ควรเกิน150 mg/day
Continuous Infusion : เริ่มต้น 50 mg ตามด้วย 6.25 mg/hr
Direct IV,Intermittent IV,Continuous IV,IM
NSS,D5W,D10W IM : ไม่ต้องเจือจาง
Direct IV : เจือจางกับ สารละลายที่ใช้ได้ 20 ml
Intermittent : 50 mg ใน สารละลายที่ใช้ได้ 100 ml
Continuous : ในสารละลาย ที่ใช้ได้อย่างน้อย 250 ml (ความเข้มข้นไม่เกิน 2.5 mg/ml)
Direct IV : อย่างน้อย 5 นาที
Intermittent : ไม่ควรเกิน 6.25 mg/hr
-หลังเจือจางแล้วคงตัว 24 ชม ที่อุณหภูมิห้อง
-การให้อย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิด bradycardia และ tachycardia ได้
-Monitor renal function impairement,hepatic function impairment
- USFDA  Preg Cat B
Streptokinas (Streptase ) 1.5 mu -Fibrinolytic agent ใช้ 1.5 mu
Direct IV,Intermittent IV
D5W,NSS Infusion : ละลายด้วย D5W,NSS 10 ml แล้วเจือจางต่อ Direct IV : 15 วินาที - 2 นาที
Intermittent IV : 30 - 60 นาที
-หลังละลายแล้วคงตัว 24 ชั่วโมงในตู้เย็น
-Monitor BP,PT,PTT,fibrinogen level
-Skin test 100 u (15-20 min)ก่อนฉีด

-USFDA  Preg Cat C
Streptomycin 1 g -Antituberculosis,aminoglycoside
วัณโรค : 15 mg/kg /day,2-3 ครั้ง/ สัปดาห์(maximum=1 gm)
IM
NSS,D5W 1g vial เติม NSS หรือ SWFI ปริมาณ 4.2-4.5 ml. เพื่อที่จะได้ conc. 200 mg.base / ml. หรือเติมขนาด 3.2-3.5 ml. เพื่อที่จะให้ได้conc. 250 mg/ml. - - หลังละลายแล้วควรใช้ภายใน 48 ชม ที่อุณหภูมิห้องและ14 วัน เมื่อเก็บในตู้เย็น
-monitor :hearing(audiogram),BUN,Cr
-USFDA  Preg Cat D
Sodium bicarbonate -Electrolyte supplement,alkalinizing agent 0.5 - 5 mEq/kg
Direct IV,Intermittent IV
D5S,D5S/2,D5W,D10W Direct IV : ในผู้ใหญ่ไม่ต้องเจือจางในเด็กเจือจางให้มีความเข้มข้นเกิน 4.2 % ด้วยสารละลายที่ใช้ได้
Infusion : เจือจางด้วยสารละลายที่ใช้ได้
Direct IV : 5 ml / นาที
Intermittent IV : 4-8 ชั่วโมง
-หลังจากเจือจางแล้วคงตัว 24 ชม.
-การให้อย่างรวดเร็ว (10 ml/นาที) อาจทำให้ hypernatremia ,CSF pressure ลดลงและ อาจเกิด intracranial hemorrhage

-USFDA  Preg Cat C
Sulperazone(Cefoperazone+Sulbactam) 0.5+0.5 g 2-4 g/day ทุก 12 ชม.
IM,Direct IV,IV infusion
D5W,NSS,D5S/4,D5S IM : 1 vial ในน้ำกลั่น 1.5-2ml
Direct IV : 1 vial ในน้ำกลั่น3-3.5 ml
Infusion : ในสารละลายที่ใช้ได้อย่างน้อย 10 ml
Direct IV : 3 นาที
Infusion : 15-60 นาที
-หลังละลายและเจือจางแล้วคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้องและตู้เย็น

-USFDA  Preg Cat B
Terbutaline(Bricanyl) 0.5 mg/ml -Bronchodilator,Tocolytic agent
SC : 0.25 mg ซ้ำได้ 15-30 นาที ขนาดยารวมไม่เกิน 0.5 mg/4 ชม
SC, IV Infusion
D5W,NSS Infusion : ยา 5 mg+D5W ให้ได้ 5 mcg/ml Infusion : 10 mg/นาที - หลังจากเจือจางแล้วคงตัว 48 ชม. และนิยมใช้ D5W จะใช้ NSS เมื่อผู้ป่วยมีข้อห้ามใช้ Dextrose เท่านั้น
monitor lung sound ,pulse,BP,wheezing after admin call Physician
USFDA  Preg Cat B
Thiopental sodium 500 mg Induce anesthesia : 3-5 mg/kg
Maintenace anesthesia : 25-100 mg
Direct IV, IV infusion
0.45 %NaCI,NSS,D5W Direct IV : 500 mg ละลายในสารละลายที่ใช้ได้อย่างน้อย 20 ml
IV infusion : intermittent ใช้ความเข้มข้น 2 หรือ 2.5 %
Continuos ใช้ 0.2-0.6 %
ให้ช้า ๆ หากให้เร็วเกินไปจะทำ ให้ over dose ได้
-หากละลายได้แล้วคงตัวได้ 24 ชม. และไม่ควรใช้สารละลายหากมีตะกอนเกิดขึ้น

-USFDA  Preg Cat C
Tramadol HCl (Tramoda) 100 mg -Analgesic ,Non –narcotic 50-100 mg ทุก 4-6 ชมห้ามเกิน 400 mg/วัน - - - -เก็บที่อุณหภูมิห้อง 25 C
- monitor pain relief,respiratory rate,BP and pulse,sign of tolerance or abuse
-USFDA  Preg Cat C
Vancomycin 500 mg (Vancocin inj) 1 g ทุก 12 ชม. หรือ 10-15mg/kg/dose ทุก 12 ชม หรือ 500mg ทุก 6 ชม
Intermittent IV, IV Infusion
NSS,D5W,D10W,D5S,Sodium Bicarbonate 3.75 % Intermittent IV : ละลาย 500 mg ใน D5W หรือ NSS 10 ml แล้วจึงปรับปริมาตรด้วย NSS หรือ D5W ให้ครบ 100- 200 ml
IV Infusion : 1-2 g ใน สารละลายที่ใช้ได้ drip 24 ชม
IV Infusion : 24 ชม (daily dose)
Intermittent IV : 60 นาที
--ขนาดยาที่ระบุสำหรับผู้ป่วยที่มีสภาวะไตปกติเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีภาวะไตผิดปกติ ควรปรับขนาดยา
-ไม่เข้ากันกับ Heparin และ Phenobarbital
หลังจากละลายยาแล้ว เก็บได้ 7 วันที่อุณหภูมิ25 องศา และในตู้เย็นเก็บได้ 14วัน
การให้อย่างรวดเร็วอาจเกิด red-man syndrome ได้ เช่นhypotension, flushing, rash
-USFDA  Preg Cat C
Vitamin B complex Chronic alcoholism, GI disorders, Pregnancy, Recovery from surgery, Severe burns, Water soluble vitamins deficiency ขนาด 0.25- 2 mL IM, IV D5W, NSS, 0.45%NSS บริหารแบบ IV drip (D5W, NSS) > 30 นาที - หลังเปิดทิ้งทันที

จัดทำโดย นศภ.นงพงา บิลอะหมาด, นศภ.รตินันท์ พันธนียะ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แสดงความคิดเห็น

« 5475
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง