โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ความรู้

ความรู้

139 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

โดย chidchanok on August,25 2016 15.03

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

พื้นที่ อำเภอระโนด เตรียมความพร้อม โรคที่มากับหน้าฝน

โดย kate on June,02 2016 11.22

พื้นที่ อำเภอระโนด เตรียมความพร้อม โรคที่มากับหน้าฝน  ให้ความรู้กับคนในชุมชน

ห้องพิเศษ VIP รพ.ระโนด

โดย twoseadj on November,06 2015 15.46

รายละเอียดเกี่ยวกับห้องพิเศษโรงพยาบาลระโนดเล็งเห็นความสำคัญของผู้ป่วยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและได้ใกล้ชิดกับ ญาติ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาลงอย่างรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลจึงจัดบริการห้องพิเศษพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อำนวยความ

เปิดนวัตกรรมกระตุ้นน้ำนมแม่จากไหลน้อยให้ไหลพุ่งใน 24 ชม.

โดย twoseadj on September,24 2015 10.44

พยาบาล รพ.สุโขทัยเผยนวัตกรรมช่วยประเมินทารกดูดนมแม่ถูกวิธี กระตุ้นน้ำนมแม่ที่ไหลน้อย ไม่ไหล ให้ไหลดี ไหลพุ่งได้ใน 24 ชั่วโมง ชี้ใช้หลอดฉีดยาบรรจุน้ำนมต่อสายอาหารทารกไปยังหัวนมแม่ให้ทารกดูดน.ส.เพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสูติ นรีเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล รพ.สุโขทัย นำเสนอนวัตกรรม เรื

28 พฤษภาคม 2558 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ

โดย kate on May,27 2015 10.33

สุขบัญญัติ หมายถึง ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น การส่งเสริมสุขบัญญัติจึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การ

17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก

โดย kate on May,06 2015 14.15

นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ความดันโลหิตปกติ ควรมีค่าความดันโลหิตตัวบน น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และ ค่าความดันโลหิตตัวล่าง น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท ในประชากรไทยที่มีอายุ15 ปี ขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน โรคความดันโลหิตสู

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

โดย kate on December,02 2014 09.41

โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อร้ายแรงโรคหนึ่ง ที่ปัจจุบันยังไม่มีตัวยาใดๆ ที่รักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ ปัจจุบันโรคเอดส์เป็นโรคเป็นโรคหนึ่งที่คร่าชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลว่าพบกันส่วนใหญ้ในทวีปแอฟริกา เอเซียใต้ แต่พื้นที่พบผู้ติดเชื้อเอดส์มากที่สุดคือ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้!!!วันเอดส์โลกจากนั้นได้ม

25 พฤศจิกายน “วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”

โดย kate on November,24 2014 10.13

25 พฤศจิกายน “วันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก”

139 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|