โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ่อตรุ

งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ่อตรุ

วัน อังคาร 20 มีนาคม 2561 เวลา 13:00 - 16:00 น.

สถานที่ รพ.สต.บ่อตรุ

งานกายภาพบำบัด ร่วมกับทีมสหสาขา เจ้าหน้าและอสม.รพ.สต.บ่อตรุ  ออกเยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ป่วยเฝ้าระวังความพิการ เพื่อออกฟื้นฟูสมรรถภาพ จดทะเบียนคนพิการ ดูแลเกี่ยวกับการพยาบาล และกายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ