โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

ระบบการจองห้องประชุมผ่านออนไลน์ - Ranod hospital Meeting Room Reservation

  • ตุลาคม 2561

คำชี้แจง

ขอต้อนรับผู้ใช้งานระบบการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรยุคใหม่ ของการขอใช้ห้องประชุมของโรงพยาบาล ซึ่งมีจำนวน 3 ห้อง ประกอบด้วย ห้องประชุม นายแพทย์อภิชัย รองรับ 120 คน ห้องประชุมนายแพทย์เกรียงศักดิ์ รองรับ จำนวน 30 คน และห้องประชุมวีไอพี รองรับได้ 10 คน

ขั้นตอนการจองห้องประชุม ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.ranodhospital.go.th ขอให้ท่านดำเนินการเลือกใช้ห้องประชุมตามความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยท่านจะต้องป้อนข้อมูลการจองในระบบโปรมแกรมอย่างละเอียด ที่สำคัญ คือ ผู้ใช้งาน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เมื่อจองผ่านระบบแล้ว ท่านจะต้องติดตามการอนุมัติใช้ห้องประชุมจากผู้ทำหน้าที่ดูแล หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องประการใดท่านสามารถติดต่อประสานงานที่ฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 074392932-4 ต่อ 1096

วัน-เดือน-ปีเวลาห้องประชุมประชุมผู้จอง/หน่วยงานผู้รับจองสถานะ
16 ต.ค. 2561 14:00-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง กลุ่มการพยาบาล ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผน ปี 2562 รพ.ระโนด อังคณา/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
17 ต.ค. 2561 13:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ อบรมการคีย์ข้อมูล JHCIS ทพญ.ณัฐิกา/ทันตกรรม อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
18 ต.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมและกิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ อ.ปราโมทย์/ชมรมผู้สูงอายุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมทำแผน ปี 2562 รพ.ระโนด อังคณา/งานระบบคุณภาพ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
19 ต.ค. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 อนุมัติ รายละเอียด
21 ต.ค. 2561 08:00-08:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย จัดกิจกรรมวันพยาบาล ลักษณา/กลุ่มการพยาบาล อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
22 ต.ค. 2561 08:00-12:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือน อสม. อัจฉรา/คลินิกใกล้ใจ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
25 ต.ค. 2561 08:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมและกิจกรรมการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ อ.ปราโมทย์/ชมรมผู้สูงอายุ อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
1 พ.ย. 2561 14:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมจับฉลากที่จอดรถ อรอนงค์/ฝ่ายบริหารทั่วไป อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
8 พ.ย. 2561 13:30-15:30 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ ประชุมคณะกรรมการ DSAC ประจำปี 2561 นันทิชา/เภสัชกรรม อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
10 พ.ย. 2561 08:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุม โกโบ้ย/หน่วยงานภายนอก อรอนงค์ อนุมัติ รายละเอียด
23 พ.ย. 2561 09:00-16:00 ห้องประชุมนายแพทย์ วรพจน์ นักศึกษาแพทย์ดูงาน กรรจนา/งานพัฒนามาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิ sirunya99 รออนุมัติ รายละเอียด
13 ธ.ค. 2561 08:00-13:00 ห้องประชุมนายแพทย์ อภิชัย ประชุมประจำเดือนชมรมผู้สูงอายุ จรวยรัตน์/ฝ่ายการพยาบาล อรอนงค์ รออนุมัติ รายละเอียด
ดูรายละเอียดทั้งหมด