โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

แนะนำให้อ่าน

ทีม Asthma&COPD Clinic ลงเยี่ยมผู้ป่วย Asthma และ COPD ใน ward

@November,12 2015 20.13
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ทีม Asthma&COPD Clinic ได้ลงเยี่ยมผู้ป่วย Asthma และ COPD ที่นอนพักรักษาตัวในตึกผู้ป่วยใน ที่มีปัญหาในการ admit บ่อย จำนวน 2 เคส นำทีมโดย น.ส.วิภาพร เขียวมาก พยาบาลประจำคลินิก ร่วมด้วย นายบวรรัตน์ ลาภประเสริฐ เภสัชกร และ น.ส.อมรา ทองปาน นักกายภาพบำบัด เพื่อตรวจประเ

คณะ ผอ.ศึกษาดูงานระบบห้องพิเศษ รพ.นครพัฒน์

@November,05 2015 20.02
นายแพทย์วรพจน์ เจียมอรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด และทีมงาน ศึกษาดูงานเรื่อง แนวทางการจัดการห้องพิเศษ ณ โรงพยาบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพัฒน์ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น มีการบรรยายให้เห็นภาพรวม(Profile)ของโรงพยาบาลนครพัฒน์ และการลงพื้นท

ทำบุญขึ้นบ้านใหม่คลินิกแพทย์แผนไทย

@October,30 2015 14.45
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนดร่วมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่คลินิกแพทย์แผนไทยคุณภาพคับคั่งใหญ่กว่าเดิม

อบรมการเคลื่อนย้ายของอย่างถูกต้องและปลอดภัย( เจ้าหน้าที่ ซี.พี.)

@October,12 2015 17.47
งานกายภาพบำบัด ออกให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทเจริญ โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (ท่าบอน) เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายของอย่างถูกต้องและปลอดภัย ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมรับฟังจำนวน 30 คน

ทีมสหสาขาฯ ให้ความรู้ อสม.ปากแตระ

@October,12 2015 17.36
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.ระโนด (งานHHC งานสุขภาพจิตและงานกายภาพบำบัด) ออกให้ความรู้ อสม.ปากแตระ จำนวน 20 คน เกี่ยวกับการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งจัดโดยทีมงาน รพ.สต.ปากแตระ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00-12.00

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เปิดนวัตกรรมกระตุ้นน้ำนมแม่จากไหลน้อยให้ไหลพุ่งใน 24 ชม.

@September,24 2015 10.44
พยาบาล รพ.สุโขทัยเผยนวัตกรรมช่วยประเมินทารกดูดนมแม่ถูกวิธี กระตุ้นน้ำนมแม่ที่ไหลน้อย ไม่ไหล ให้ไหลดี ไหลพุ่งได้ใน 24 ชั่วโมง ชี้ใช้หลอดฉีดยาบรรจุน้ำนมต่อสายอาหารทารกไปยังหัวนมแม่ให้ทารกดูดน.ส.เพ็ญนิภา อย่างรัตนโชติ พยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยสูติ นรีเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล รพ.สุโขทัย นำเสนอนวัตกรรม เรื

28 พฤษภาคม 2558 วันสุขบัญญัติแห่งชาติ

@May,27 2015 10.33
สุขบัญญัติ หมายถึง ข้อกำหนดที่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นสุขนิสัย เพื่อให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น การส่งเสริมสุขบัญญัติจึงเป็นกลวิธีหนึ่งในการสร้างเสริม และปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การ

17 พฤษภาคม วันความดันโลหิตสูงโลก

@May,06 2015 14.15
นายแพทย์วรพจน์ เจียมอมรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ความดันโลหิตปกติ ควรมีค่าความดันโลหิตตัวบน น้อยกว่า 120 มิลลิเมตรปรอท และ ค่าความดันโลหิตตัวล่าง น้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท ในประชากรไทยที่มีอายุ15 ปี ขึ้นไป มีภาวะความดันโลหิตสูงเกือบ 11 ล้านคน โรคความดันโลหิตสู

สาระทั้งหมด »

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครตำแหน่งพนักงานซักฟอกจำนวน 1 อัตรา/ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 อัตรา

@October,26 2015 14.15
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังนี้1.ตำแหน่งที่รับสมัคร1.1ตำแหน่ง พนักงานซักฟอกจำนวน 1 อัตรา1.2ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 อัตรา4.2 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย4.2.1 เพ

รพ.ระโนด องค์กรต้นแบบขับขี่ปลอดภัย

@September,22 2015 09.54
โรงพยาบาลระโนด ลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) ว่าด้วยการเป็นองค์กรต้นแบบ การขับขี่ปลอดภัย กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา(อบจ.สงขลา) โดยทาง รพ.ระโนดได้กำหนดมาตรการ สำคัญ ดังนี้1.บุคลากรและประชาชนที่มารับบริการยัง รพ.ระโนด ต้องสวมหมวกกันน๊อกและคาดเข็มขัดนิรัภัยทุกครั้งที่ เข้ามายังเขตโรงพยาบาลระโนด ซ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบ่งเปอร์เซ็นต์) จำนวน 4 อัตรา

@August,17 2015 10.12
ด้วยโรงพยาบาลระโนด มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ดังนี้ตำแหน่งที่รับสมัคร1.1 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา1.2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบ่งเปอร์เซ็นต์)

ข่าวทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ โรงพยาบาลระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

@November,27 2015 14.45
จังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ โรงพยาบาลระโนด ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,314,800.00 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@November,18 2015 17.22
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) 1 ชุด โดยวิธีสอบราคาผู้ใดสนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 255

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่

@November,13 2015 14.35
ด้วยโรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จีงขอประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ตั้งแต่วันที่ 13

ดูทั้งหมด »