โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

โรคพิษสุนัขบ้าหากมีอาการเเล้วตายทุกราย โรคนี้ไม่มีทางรักษาหาย

@March,09 2018 09.14

รคพิษสุนัขบ้าหากมีอาการเเล้วตายทุกราย  โรคนี้ไม่มีทางรักษาหาย เเต่สามารถป้องกันได้.

ประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการ 2561

@January,29 2018 16.36
24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลระโนด นำคนพิการ ผู้ดูแลการทำงานคนพิการและญาติคนพิการ เข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2561 ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงาน การจ้างงานคนพิการ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลระโนดขอขอบพระคุณ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จ้างงานคนพิ

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561) เภสัชกรรม/ทันตกรรม/ชันสูตรสาธารณสุข/ฝ่ายบริหารทั่วไป

@April,17 2018 10.49
1.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักฯ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)2.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)3.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุทันตกรรม ไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2561)4.รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ ไตรมาสที่

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

@March,29 2018 15.53
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลระโนด จ.สงขลา ปี 2561

การวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest

@March,29 2018 15.44
การวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest

รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช์ทับซ้อม, ผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561

@March,29 2018 15.23
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยช์ทับซ้อมผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2561 โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

ดูทั้งหมด »