โรงพยาบาลระโนด - Ranod Hospital

พิธีวางศิลากฤกษ์ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุ 4 ชั้น โรงพยาบาลระโนด

กิจกรรมวันนี้ : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ท่าบอน

กิจกรรม : 2018-02-20 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ปากแตระ

กิจกรรม : 2018-02-20 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.บ่อตรุ

กิจกรรม : 2018-02-21 : ธนาคารขยะทองคำ - เปิดรับฝากขยะ

กิจกรรม : 2018-02-22 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-คลินิกใกล้ใจ

กิจกรรม : 2018-02-22 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.วัดสน

กิจกรรม : 2018-02-23 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.คลองแดน

กิจกรรม : 2018-02-23 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ผักกููด

กิจกรรม : 2018-02-27 : งานกายภาพบำบัดออกเยี่ยมบ้านคนพิการฯ-รพ.สต.ตะเครียะ

กิจกรรม 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10

แนะนำให้อ่าน

ประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการ 2561

@January,29 2018 16.36
24 มกราคม 2561 โรงพยาบาลระโนด นำคนพิการ ผู้ดูแลการทำงานคนพิการและญาติคนพิการ เข้าร่วมประชุมและทำสัญญาการจ้างงานคนพิการปี 2561 ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการคนพิการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์ประสานงาน การจ้างงานคนพิการ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลระโนดขอขอบพระคุณ บริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้จ้างงานคนพิ

โครงการ "ก้าว...เพื่อสุขภาพ"

@January,03 2018 09.37
วันนี ( 3 ม.ค. 61) งานคลินิกใกล้ใจจัด โครงการ โก้าว..เพื่อสุขภาพโโดยการเดิน-วิ่ง ซึ่งเริ่มออกวิ่งวันนี้ (3 ม.ค.61) เป็นวันเเรกวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ลดการเจ็บป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ของโรค และลด

กิจกรรมประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

@December,27 2017 16.02
๏ง วันนี้ (27 ธ.ค.60) โรงพยาบาลระโนดจัดกิจกรรมประกาศนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานแสดงเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความสำคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่นตามนโยบายของรัฐบาล

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน/ของหน่วยงานภาครัฐ

@December,26 2017 15.57
วันนี้ 26/12/60 หัวหน้าฝ่าย หัวหน่วยงาน โรงพยาบาลระโนด ประชุม เรื่องการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ( ITA ) ณ ห้องประชุมนายแพทย์วรพจน์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมรับนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

ญาติคุณลุงฟื้น ศรีกฤษได้บริจาคเครื่อง Suction+ถังออกซิเจนให้เเก่ตึกชายของโรงพยาบาลระโนด

@December,18 2017 14.15
วันนี้ (18ธ.ค.60) ญาติคุณลุงฟื้น ศรีกฤษได้บริจาคเครื่อง Suction+ถังออกซิเจนให้เเก่ตึกชายของโรงพยาบาลระโนด ทางโรงพยาบาลระโนดต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย.

สาระความรู้ด้านสุขภาพ

เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ.

@August,25 2016 15.03
เนื้อหาสำหรับอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรืี่อง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT,DM,CVD,CKD) แก่เจ้าหน้าที่ รพสต. และ พยาบาลประจำ รพสต และ รพ. ชุดที่1

สาระทั้งหมด »

การศึกษาเรียนรู้ทางไกล

ระบบติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระโนด(Ranod Hospital Strategy Performance Monitor System)


ข่าวประกวดกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ขอส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1(ต.ค.-ธ.ค 61) เภสัชกรรม,/ชันสูตรสาธารณสุข/ทันตสาธารณสุขเเละงบค่าบริการทางการเเพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

@February,09 2018 15.41
1.ฝ่ายเภสัชกรรม เเผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาเเละวัสดุการเเพทย์ปีงบประมาณ 2561 /เเผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักฯ ปีงบประมาณ 25612. ฝ่ายชันสูตรสาธารณสุขเเผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 25613.ฝ่ายทันตกรรม เเผนจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 25614.งบค่าบริการทางการเเพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

แผนการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 (ระดับจังหวัด 20%)

@January,10 2018 15.49
ด้วยโรงพยาบาลระโนด ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561

แผนการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2560 (ระดับหน่วยบริการ 90%)

@January,10 2018 15.30

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ขอความเห็นชอบในการนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

แผนการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 (ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% ระดับเขต 10%)

@December,27 2017 11.21
ตามที่โรงพยาบาลระโนด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน เฉพาะงบลงทุน (ค่าเสื่อม และ ที่ดินก่อสร้าง) การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561 (ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20% ระดับเขต 10%)

ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)

@August,11 2017 10.19
ด้วย โรงพยาบาลระโนด จังหวัดสงขลา จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิสทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ อาคารระโนดประชารักษ์ ชั้น 2 โ

ดูทั้งหมด »